Høyring- ny mellombels forskrift om straumstøtte til jordbruksføretak, veksthus og vatningslag

Dette innhaldet er meir enn 2 år gammalt.

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høyring framlegg til ny forskrift om straumstøtte, som skal avløyse gjeldande forskrift om støtte som følgje av ekstraordinære utgifter til elektrisk kraft for jordbruks- og veksthusnærngen.

Høyringsframlegget er i hovudsak ein oppfølging av Stortinget sin handsaming av Prop. 70 L (2021–2022) og Prop. 77 S (2021–2022) om å forlenge ordninga med straumstøtte for aktive jordbruksføretak og veksthus, samt å inkludere vatningslag i straumstøtteordninga.

Høyringsfrist 2. juni 2022.

Veksthus for tomater.
Departementet sender framlegg til ny mellombels forskrift om straumstøtte til jordbruket på høyring. Foto: Torbjørn Tandberg