Høyring om å forlenge mellombels lov om innreiserestriksjonar

Informasjon om koronasituasjonen endrar seg raskt og kan derfor vere utdatert.

Sjekk temasida Koronasituasjonen for siste nytt frå regjeringa, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og reglar om koronaviruset. 

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å forlenge midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen. Forslaget er no sendt på høring.

Innreiserestriksjonslova gjeld i utgangspunktet fram til 1. desember 2021. Departementet foreslår å forlenge lova til 1. juli 2022. Forlenging av lova inneber ikkje i seg sjølv at dei faktiske restriksjonane vil bli forlenga. I seinare månader har restriksjonane gradvis blitt lempa, og intensjonen er at denne utviklinga skal halde fram til restriksjonane er avvikla i sin heilskap. Innreiserestriksjonane skal til ei kvar tid ikkje vere strengare enn kva som er naudsynt og forholdsmessig. Forlenging av lova er likevel naudsynt for å ha moglegheit for innreiserestriksjonar også etter 1. desember 2021.  

Føremålet med innreiserestriksjonane er å avgrense retten til innreise for utlendingar som elles ville ha høve reise inn i Noreg, når det er naudsynt for å trygge folkehelsa under utbrotet av covid-19. Innreiserestriksjonar er og har vore sentrale for å motverke import av smitte. Sjølv om vaksineringa av folkesetnaden har kome langt, er koronaviruset framleis ein trugsel mot folkehelsa. Det er stor usikkerheit rundt pandeminen si vidare utvikling i Noreg og i verda elles. Dette er særleg knytt til at vaksinasjonsgraden er låg i mange land, og til faren for nye og farlegare virusvariantar.

Departementet har også vurdert, men foreslår ikkje, å forlenge mellombelse reglar i utlendingslova om sakshandsaminga i Utlendingsnemnda (UNE) under utbrotet av covid-19. Reglane gjeld mellom anna bruk av fjernmøte, og har som føremål å unngå at nemndmøte må utsetjast som følgje av pandemien. Departementet har kome til at det ikkje er naudsynt å foreslå forlenging av desse reglane, som sluttar å gjelde 1. desember 2021.

Høring - Forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen