Norge oppfordrer Sør-Afrika, Burundi og Gambia til å revurdere sin uttreden fra Den internasjonale straffedomstol (ICC)

De siste ukene har Sør-Afrika, Burundi og Gambia kunngjort at de vil trekke seg fra Den internasjonale straffedomstolen (ICC). ICC er verdens første permanente straffedomstol med 124 statsparter, inkludert 34 afrikanske stater.

- Norge er bekymret over at Sør-Afrika og Burundi har tatt formelle skritt for å tre ut av Den internasjonale straffedomstol (ICC), og at Gambiahar uttalt at også de vil trekke seg. Vi oppfordrer disse landene til å revurdere beslutningene, og forbli aktive statsparter til ICC. Norge ønsker å videreføre dialogen med disse statene innenfor rammen av ICCs Statspartsmøte i november, sier utenriksminister Børge Brende.

Den internasjonale straffedomstolen er en sentral aktør i den internasjonale kampen mot straffrihet for de verste forbrytelsene. De afrikanske statene var sentrale støttespillere da Romavedtektene ble fremforhandlet på slutten av 1990-tallet, og spiller en viktig rolle for ICC også i dag.

- Norge vil arbeide for å fremme en god dialog mellom domstolens statsparter, og de afrikanske landene er i denne sammenheng særlig viktige partnere for oss. Det er viktig at vi ivaretar de grunnleggende prinsippene domstolen bygger på, slik som domstolens og påtalemyndighetens uavhengighet. Vi oppfordrer Sør-Afrika, Burundi og Gambia til å engasjere seg i dialog med Norge og øvrige statsparter om ICC, sier utenriksministeren.

Noe av kritikken som har blitt reist av landene som nå ønsker å tre ut, er at trusselen om straffeforfølgning under Romavedtektene kan gjøre arbeidet med å finne fredelige løsninger på konflikter mer komplisert.

- Norge mener at ICC spiller en viktig og konstruktiv rolle i fredsforhandlinger, og at mekanismer for å sikre straffeforfølgning av krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord er viktige for å oppnå fredelige løsninger, sier utenriksministeren.

Til toppen