IMFs vårmøte 2016

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansminister Siv Jensen deltok på vårmøtene i IMF 15. og 16. april i Washington DC. Finansministeren representerer for tiden de nordisk-baltiske landene i Den internasjonale monetære og finansielle komiteen (IMFC), som er IMFs rådgivende komité av finansministre og sentralbanksjefer.

(Foto: Mirella E. Wassiluk, Finansdepartementet)

Finansminister Siv Jensen deltok i forrige uke på IMFs vårmøte hvor hun representerte den nordisk-baltiske valgkretsen på møtene i ministerkomiteen IMFC. På møtene la finansministeren blant annet vekt på betydningen av åpne og velfungerende markeder både nasjonalt og internasjonalt, god regulering av finanssektoren og strukturreformer.

-Det begrensete handlingsrommet i penge- og finanspolitikken i mange land øker behovet for strukturreformer som kan bidra til økt vekst hos IMFs medlemsland både på kort og lang sikt. Slike reformer bør tilpasses det enkelte lands behov, og vi bør alle etterstrebe forbedringer i våre egne økonomier, sier finansminister Siv Jensen.

-Skattepolitikken er en sentral del av dette, fortsetter finansministeren. Vi vet hvor viktig et velfungerende skattesystem er både for økonomiens virkemåte og for bærekraftige offentlige finanser.

-En krevende utfordring for skattesystemet er at bedrifter og personer opererer globalt, mens skatteregler gjelder nasjonalt. Den siste tidens lekkasjer gir en indikasjon på den enorme bruken av lukkede jurisdiksjoner, og minner oss om behovet for globalt samarbeid for å oppnå en rettferdig og effektiv skatteinnkreving og for å bekjempe ulovlig kapitalflyt.

Finansminister Siv Jensen hadde også bilaterale møter med IMFs administrasjon og finansministre fra andre land under sitt opphold i Washington DC. Videre hadde finansministeren møter med representanter i Kongressen for å diskutere temaer rundt skatt og delingsøkonomi.