Innspillsmøte for stortingsmelding om klimatilpasning 29. november

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen skal legge frem en ny stortingsmelding om klimatilpasning. Klima- og miljøministeren ønsker innspill til stortingsmeldingen, og inviterer derfor til innspillsmøte 29. november 2022. Målgruppen for møtet er organisasjoner innenfor næringsliv, forskning og analyse samt frivillig sektor.

Tid: tirsdag 29. november kl. 11.00-13.30

Sted: i Oslo sentrum, nærmere informasjon om sted kommer.

Regjeringen skal legge frem en ny nasjonal strategi for klimatilpasning, i form av en stortingsmelding. Underveis i arbeidet ønsker regjeringen å få innspill fra flest mulige aktører, inkludert offentlig forvaltning, næringsliv, forskningsmiljø og organisasjoner.

Menneskeskapte klimaendringer er en trussel for natur og samfunn, globalt og i Norge.

Variasjoner i klima har alltid påvirket oss, men omfanget av klimaendringene vi ser i dag og hastigheten på endringene, er likevel vesentlig større enn de vi har opplevd tidligere. Et endret klima påvirker hver og en av oss og hele samfunnet vi lever i.. Myndighetene spiller en viktig rolle i arbeidet med klimatilpasning, i tillegg til  næringsliv, organisasjoner og forskere er sentrale i klimatilpasningsarbeidet.

Næringer som baserer sin aktivitet på naturressurser, er utsatt for den direkte påvirkningen klimaendringene har på naturen. Dette gjelder for eksempel primærnæringene og det naturbaserte reiselivet. Flere næringer og bedrifter vil oppleve konsekvenser av klimaendringer indirekte. Mange bedrifter er del av verdikjeder som krysser landegrenser, og er på den måten utsatt for risiko for klimaendringer også i andre land. Klimaendringer er også relevant for finansnæringen, inkludert forsikringsselskaper.

Det er viktig å ha et godt kunnskapsgrunnlag om klimaendringenes samlede konsekvenser for å planlegge for løsninger som både reduserer utslippene og reduserer risiko og sårbarhet. Institusjoner og bedrifter innenfor forskning og analyse spiller en sentral rolle i å belyse klimaendringenes konsekvenser og gode tilpasningstiltak i en norsk kontekst.

Virkninger av klimaendringer har en viktig sosial dimensjon. Sårbarhet varierer mellom og innad i ulike samfunn, og påvirkes av sosiale, økonomiske og geografiske faktorer, i tillegg til individuelle forskjeller. Sivilsamfunnet og frivilligheten spiller en viktig rolle i møte de sosiale konsekvensene av klimaendringene.

Som et utgangspunkt er følgende spørsmål satt opp for møtet:

  • Hva er de største utfordringene i arbeidet med klimatilpasning i dag?
  • Er det områder der ansvar og roller er uklare i dag?
  • Hva må gjøres for å styrke arbeidet?
  • Hvordan kan forvaltningen/staten bidra?

Muntlige innlegg begrenses til maksimalt 3 minutter, slik at det også blir tid til diskusjon. Taletiden vil bli håndhevet strengt, slik at flest mulig får komme til orde. 

Påmelding

Påmelding skjer ved å sende en e-post til Kld-arrangementer@kld.dep.no innen 22. november. Merk e-posten med «innspillsmøte klimatilpasning». Vi ber om at svaret inneholder følgende informasjon:

  • Navn på deltaker
  • Tilhørighet (organisasjon)
  • Personlig e-postadresse og telefonnummer
  • Fysisk eller digital deltakelse
  • Ønske om taletid

Digitale deltakere vil få tilsendt lenke og informasjon om påkobling når arrangementet nærmer seg.

Skriftlige innspill

Vi inviterer også til å sende korte skriftlige innspill til arbeidet med klimatilpasningsmeldingen. Skriftlige innspill merkes «Innspill klimatilpasningsmelding» og sendes til postmottak@kld.dep.no innen fredag 2. desember.