Intens utspørring av kommissærkandidat

Rapport fra matråd Steinar Svanemyr, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 8 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Europaparlamentet hadde 13. november høring av Tonio Borg, Maltas og Kommisjonspresidentens kandidat til å ta over etter John Dalli som gikk av som helse- og forbrukerkommissær i oktober.

Maltas kommissærkandidat Tonio Borg under høringen i Europaparlamentet 13. november. Foto: Euroepan Unin 2012/ European Parliament

Europaparlamentet hadde 13. november en tre timers høring av Tonio Borg, Maltas og Kommisjonspresidentens kandidat til å ta over etter John Dalli som gikk av som helse- og forbrukerkommissæren i oktober. Matråd Steinar Svanemyr rapporterer.

Europaparlamentets komité for miljø, helse, forbrukervern og mattrygghet (ENVI) arrangerte høringen, men også representanter for indre markedskomiteen (IMCO) og landbruk- og bygdeutviklingskomiteen (AGRI) deltok på høringen 13. november.

Godt forberedt
Tonio Borg var meget godt forberedt og svarte relevant og kunnskapsrikt på nær sagt alle spørsmål han ble forelagt.

På matområdet holdt han seg trygt innenfor det som allerede er etablerte prioriteringer i Kommisjonens generaldirektorat for helse og forbrukerbeskyttelse (DG Sanco). Det vil blant annet si nye lover for dyrehelse, plantehelse, frø/såvarer, kontroll og finans («5-pack»). Han kommenterte videre blant annet kugalskap (BSE) og kjøttbenmel, kloning, ny mat «novel food» og GMO, uten at profilen var spesielt tydelig, hverken i den ene eller andre retningen.

Han snakket om fremskritt og utvikling, men samtidig forsiktighet og forbrukerbeskyttelse. Ved tvil om riktige valg, vil han legge vekt på vitenskap og ikke på stemninger. Når det gjelder Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) ville han ha spesiell oppmerksomhet på spørsmål knyttet til byråets uavhengighet til særinteresser. Han ville også se nærmere på den såkalte Seralini-rapporten om GMO. På dyrevelferdsområdet ville Borg gå mer aktivt inn for å utnytte de mulighetene som finnes i EUs regelverk for å sørge for at medlemslandene gjennomførte sine forpliktelser, blant annet gjennom overtredelsprosedyrer, som inntil nå ikke har vært tatt i bruk av Kommisjonen.

Vil prioriterer tobakksdirektivet
På forhånd var det knyttet mest spenning til hans innlegg vedrørende utkast til nytt tobakksdirektiv og til hans konservative holdninger til en del «sosialpolitiske» spørsmål, som homofili, abort, skilsmisse og kvinners reproduktive helse etc. Tobakksdirektivet ville være hans prioritet én dersom han blir utnevnt, og han akter om ikke nye elementer skulle dukke opp, sende direktivet på intern høring i Kommisjonen allerede i januar. Han nærmest forpliktet seg til ikke å svekke direktivet i forhold til det som nå ligger i forslaget.

Tonet ned vekten av personlige synspunkter
Borg fikk størst problemer under utspørringen når det gjelder de «sosialpolitiske» spørsmålene, spesielt spørsmålet om kvinners reproduktive helse. Han gikk ikke tilbake på sine personlige synspunkter på slike spørsmål, men nøyde seg med å rette opp enkelte feilsitater, og andre feilaktige inntrykk av hva han faktisk har uttalt seg om og hvilke saker han har hatt en offentlig rolle. Han brukte likevel en del tid på å tone ned vekten av sine personlige synspunkter, ved blant annet å vise til at han i 20 år hadde ivret sterkt på medlemskap for Malta, nettopp fordi han identifiserte seg med EUs grunnleggende verdier i samfunnet, inklusive det som går på respekt for og beskyttelse av individets rettigheter.

De kritiske spørsmålene han fikk omkring disse sakene, og om dette ville bety at han ikke var egnet til stillingen som helsekommissær, besvarte han med at mange av disse områdene er underlagt nasjonal lovgivning (abort for eksempel), og at han derfor hverken kunne eller ville ta noen initiativ for å endre den politikk som nasjonalstatene hadde. I den grad slike spørsmål er underlagt fellesskapslovgivningen, ville han holde seg til det som allerede var vedtatt eller var beskyttet under de grunnleggende rettigheter som menneskerettigheten, og i EUs trakter og Charter for fundamentale rettigheter, og «The rules of the College» om lojalitet til dets beslutninger. Borg kom ofte tilbake til sin vektlegging av menneskerettigheter. Her har han både en dokumentert kompetanse og en historie som gir han troverdighet i slike sammenhenger, og det kan kanskje være riktig å tro på hans forsikringer om at dette ville ligge til grunn for hans embetsgjerninger, selv om han personlige holdninger til diverse kjønnsrelaterte problemstillinger avviker noe fra «normalen» i Europa ellers.

Prioriterte saker
Borg la flere ganger vekt på at han ikke ville love mer enn han kunne holde. Han ville derfor begrense seg til å levere på følgende konkrete saker:
- Tobakksdirektivet vil bli fremmet i januar
- Nye bestemmelser om kloning og ny mat «Novel food) vil bli fremmet omkring midten av neste år      
- Gjennomføre forbudet om bruk av forsøksdyr i kosmetikkindustrien i mars 2013

Avstemningen om godkjennelsen av Tonio Borg i Europaparlamentet vil foregå under plenumssesjonen i Strasbourg onsdag 21. november.