Invitasjon til å foreslå kandidater til nye foreldreutvalg

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Sittende foreldreutvalg er i sitt siste virkeår, og både nytt foreldreutvalg for barnehager (FUB) og nytt foreldreutvalg for grunnopplæringen (FUG) skal oppnevnes før nyttår.

Kunnskapsministeren inviterer i dag alle landets kommuner, fylkeskommuner, statsforvaltere, Sametinget og en rekke organisasjoner til å komme med forslag til kandidater til nye foreldreutvalg for fireårsperioden 2024 – 2027.

Foreldre er en viktig ressurs for barnehage og skole. Godt samarbeid mellom barnehage/skole og hjem har stor betydning for barn og elevers læringsmiljø og oppvekstvillkår. 

Det er viktig at foreldrene er synlige og blir hørt i aktuelle barnehage- og skolepolitiske saker. Det er viktig at Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet har frie og uavhengige rådgivende organ og høringsinstanser som ivaretar foreldrenes perspektiv.

FUB og FUG ivaretar foreldrenes brukermedvirkning på nasjonalt nivå. FUB skal ha seks medlemmer og to vara, herunder leder og nestleder. FUG skal ha syv medlemmer, inkludert leder og nestleder, samt to vara. Kandidatene som foreslås må ha erfaring fra lokalt arbeid som foreldrerepresentanter, og ha barn i henholdsvis barnehage/ på oppnevningstidspunktet og i hoveddelen av utvalgsperioden. Det er også et mål at utvalgene er bredt sammensatt mht. kjønn, geografi og ulik bakgrunn.

 

Skjema for å foreslå medlem til Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) eller Foreldreutvalget i barnehager (FUB)

Nærmere om forslagsstiller

Mer informasjon om forslagsprosessen