Jernbanereform: Ingen avvikling av NSB

- Samferdselsdepartementet jobber med skisser til hvordan en ny organisering av jernbanesektoren kan se ut. Vi er i dialog med ledelsen i jernbanevirksomhetene, fagforeningene og samarbeidspartiene. Ingenting er vedtatt ennå, og saken er ikke endelig behandlet i regjering. Det er uansett ikke riktig at NSB skal avvikles, slik Aftenposten skriver.

Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med en sak Aftenposten publiserte fredag ettermiddag 6. mars om den varslede jernbanereformen.

- Vi jobber med en reform fordi regjeringen ønsker at jernbanen skal spille en enda viktigere rolle i transportsystemet i framtiden enn i dag. Vi er ikke alene om å se behovet for endringer. De fleste aktørene i jernbanesektoren ønsker endringer, sier samferdselsminister Solvik-Olsen.  

- Jernbanereformen er ingen privatisering av sektoren. Staten skal fortsatt ha ansvaret for infrastrukturen og for koordineringav trafikken, men vi trenger endringer for å kunne gi kundene et bedre tilbud.

 Vil samle oppgaver som naturlig hører sammen

- Det er flere ting som ikke fungerer godt nok i norsk jernbane i dag. Uklare ansvarsforhold er et av punktene som må ryddes opp i. Vi ønsker derfor å samle oppgaver som naturlig hører sammen og flytte på oppgaver som er dårlig plassert eller ligger til flere enheter, sier samferdselsministeren.

- Vi vil samle myndighetsoppgavene i sektoren i en enhet som skal drive langsiktig planlegging, lage rutemodeller og finne ut hvor det skal kjøres tog og hvor vi må bygge infrastruktur. Det er behov for sterk koordinering av jernbanesektoren slik at vi kan samordne ressursene. Vi vurderer nærmere hvordan vi kan sørge for at en statlig myndighet ivaretar denne koordineringsrollen på en enhetlig måte.

- Vi vil samle og rendyrke miljøet som skal ha som hovedoppgave å bygge og drifte jernbanen. Her mener vi også det er fornuftig å samle all eiendom som er viktig for å utvikle sterke og gode knutepunkt og gjøre jernbanen/kollektivtrafikken attraktiv i byer og tettsteder, sier han.

Konkurranse

Samferdselsministeren understreker også at han ønsker å la ulike togselskaper konkurrere om å få kjøre på ulike togstrekninger etter avtale med staten, for å gi de reisende et best mulig tilbud.

-Gjøvikbanen mellom Oslo og Gjøvik er i dag den eneste konkurranseutsatte togstrekningen for persontransport i Norge. Resultatene som leveres på Gjøvikbanen er imponerende. Det er høy punktlighet og kundetilfredshet, og antall reisende har økt med 13 prosent i perioden 2007 – 2013.  

- Vi har tro på sunn konkurranse på like vilkår. I en konkurransesituasjon er det også viktig at staten opptrer ryddig. Vi ønsker derfor at den politiske styringen av jernbanesektoren blir mer overordnet, slik at fagfolkene gis større frihet til å styre virksomhetene sine.

Deler av drift og vedlikeholdsarbeidet på jernbanen i dag er allerede konkurranseutsatt, med gode erfaringer. I skissen som Samferdselsdepartementet jobber med, ligger det også inne at mer av drifts- og vedlikeholdsoppgavene som Jernbaneverket utfører i dag kan konkurranseutsettes.

- Men ansvaret for at vedlikeholdet skjer, skal fortsatt være et myndighetsansvar, sier Solvik-Olsen.

Melding til Stortinget i løpet av vårsesjonen

Etter at Samferdselsdepartementets skisse er behandlet i regjeringen, skal den legges fram for Stortinget i form av en melding. Dette skal etter planen skje i løpet av vårsesjonen.

- I denne meldingen legges hovedstrukturen for en ny organisering og en endret oppgavefordeling i jernbanesektoren fram. Etter at denne er vedtatt, kommer en spennende fase der hovedstrukturen skal konkretiseres. Dette vil ta tid, og vil være en prosess med mye dialog med berørte parter, sier samferdselsministeren.

- Det er viktig for meg å understreke at dette ikke er en reform der vi skal spare penger ved å la selskaper konkurrere på lavest mulig lønn og pensjoner. Dette handler om å få et bedre system, en attraktiv sektor der arbeidstakerne har utviklingsmuligheter og interessante oppgaver. Reformens drivkraft er at jernbanens brukere skal få et bedre tilbud.

Til toppen