Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Jobber for å redusere helseskadelig alkoholinntak

Av Kjersti Varpe Nørgaard, EU-delegasjonen

Som nasjonal ekspert i Europakommisjonen jobber Hege Haneborg Rønholt for å redusere skadeomfanget av alkohol gjennom oppfølging av EUs alkoholstrategi.

Som nasjonal ekspert i Europakommisjonen jobber Hege Haneborg Rønholt for å redusere skadeomfanget av alkohol. Foto: Kjersti Varpe Nørgaard

Som nasjonal ekspert i Europakommisjonen jobber Hege Haneborg Rønholt for å redusere skadeomfanget av alkohol gjennom oppfølging av EUs alkoholstrategi.

Hege Haneborg Rønholt har jobbet som nasjonal ekspert i Europakommisjonens Generaldirektoratet for helse- og forbrukerspørsmål siden september 2013. Rønholt jobber med alkohol- og narkotikapolitikk i avdelingen for folkehelse, som har sine kontorer i Luxembourg.

Bakgrunn fra folkehelse
Rønholt er utdannet jurist fra Universitet i Oslo. Fra 2007 og frem til hun begynte som nasjonal ekspert jobbet hun i Helse- og omsorgsdepartementets folkehelseavdeling. Der jobbet hun hovedsakelig med alkohol- og narkotikapolitikk. Hun har også i en periode koordinert departementets arbeid opp mot EØS, EU og internasjonal handel. Hun håper hennes nye medarbeidere vil kunne dra nytte av den faglige erfaringen hun har. 

– I Helse- og omsorgsdepartementet har jeg jobbet med alkoholregelverk og alkoholskadevirkninger i mange år, så jeg har god kunnskap om hva som er problemstillingene og hvordan man kan jobbe med dem, forteller hun.

EUs alkoholstrategi
EØS-avtalen sikrer Norge mulighet til å sende nasjonale eksperter til Europakommisjonen, EUs byråer og Europaparlamentet på lik linje med land som er medlem av EU. Nasjonale eksperter har vanligvis samme type arbeidsoppgaver og ansvarsområder som fast ansatte saksbehandlere.

En av Rønholts hovedoppgaver i tiden fremover er oppfølgingen av EUs alkoholstrategi. Hun forteller at alkoholstrategien har fem fokusområder.

–Strategien fokuserer spesielt på begrensing av alkoholkonsum blant og rundt barn og unge, begrensing av skadelig alkoholinntak blant voksne, særlig i arbeidslivet og begrensing av alkoholrelaterte trafikkskader. Videre ønsker man å informere om og få opp kunnskapen om skadelig alkoholforbruk og å øke kunnskapsgrunnlaget gjennom innsamling av informasjon og forskning, forklarer hun.

Informasjonsutveksling
Store deler av Rønholts oppfølgingsarbeid er knyttet til informasjonsutveksling som foregår i to fora, og som begge møtes hvert halvår. Komiteen for nasjonal alkoholpolitikk og tiltak (Committee for National Alcohol Policy and Action, CNAPA) er et forum hvor medlemsstatene møtes for å utveksle informasjon og diskutere problemstillinger. Norge deltar i CNAPA.

– Hovedformålet med CNAPA er først og fremst å hjelpe til med implementeringen av alkoholstrategien gjennom utveksling av informasjon mellom medlemslandene, forklarer hun.

Det europeiske forumet for alkohol og helse (European Alcohol and Health Forum, EAHF) er en møteplass for frivillige organisasjoner, næringen og andre aktører med interesser innenfor alkoholområdet. Her er Norge observatør.

– I EAHF kommer aktørene med forpliktelser som også følges opp, evalueres og diskuteres i forumet, forteller hun.

Samarbeid og informasjonsutveksling er nøkkelelementer i alkoholstrategien.

– Hovedformålet med strategien er utveksling av informasjon og det å kunne møte utfordringer som er grensekryssende. Særlig dette med beste praksis, å spre kunnskap om hva landene gjør bra og riktig, er viktig, sier hun.

En ny handlingsplan
Utover arbeidet med oppfølgingen av alkoholstrategien, skal Rønholt i løpet av det neste halvåret være med å utarbeide en ny handlingsplan med tiltak som skal bidra til å redusere helseskadelig alkoholinntak.

– Gjennom handlingsplanen kan medlemslandene, Europakommisjonen, frivillige organisasjoner, private bedrifter og andre aktører forplikte seg til iverksettelse av konkrete tiltak, forteller hun.

Europakommisjonen vil arbeide tett sammen med medlemslandene i utarbeidelsen av planen, som antas å få en varighet på tre år. 

– Ønsket er at man i løpet av de tre årene skal få konkrete resultater som følge av bidragene og forpliktelsene de forskjellige aktørene har kommet med, sier hun.

Rønholt gleder seg til å jobbe videre med handlingsplanen.

– Det å få være med på oppstarten av handlingsplanen er veldig interessant, og jeg tror det skal bli artig å følge utviklingen og se hva man får til, sier hun.

Norsk samarbeid med EU på helse- og alkoholområdet
Både i EU-landene og i Norge har nasjonale myndigheter ansvar for helsepolitikken. Norge samarbeider likevel i økende grad med EU, blant annet gjennom utvikling av et felles regelverk som gjelder for det indre marked. Videre deltar Norge i et omfattende samarbeid på helseområdet gjennom programmer, byråer og nettverk.

Sentralt i samarbeidet er norsk deltagelse i EUs helseprogram. Helseprogrammet har fokus på forebyggingstiltak, herunder tiltak knyttet til alkohol. På alkoholområdet samarbeider Norge også med EU gjennom deltakelse i CNAPA og av og til som observatør i EAHF.

Norge deltar også i en såkalt «Joint Action», som er en egen form for samarbeid hvor går medlemslandene sammen om ting de kan gjøre for å utvikle et område. Denne har planlagt oppstart i januar 2014. På alkoholområdet skal man undersøke om det er mulig å utvikle retningslinjer for alkoholkonsum og å utvikle redskaper som kan bidra til å redusere alkoholrelaterte skader.   

Mer informasjon:
Les mer om nasjonale eksperter.
Les mer om Norges samarbeid med EU på helseområdet.

 

Til toppen