Jordbrukets påvirkning på vann

For å gi en riktigere fremstilling av i hvor stor grad jordbruk påvirker vannforekomster, har Bioforsk på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet gjennomført en analyse av over 3000 bekker og elver som i dag er karakterisert i Vann-Nett som «påvirket av jordbruk». Analyseresultatene viser at over halvparten bør vurderes på nytt.

En stor andel av norske vannforekomster blir regnet som innenfor risiko fordi de ikke oppnår målene i Vannforskriften på grunn av jordbrukspåvirkning. Jordbruk havner dermed høyt på listen over viktige påvirkningskilder for vann, da gjerne som nummer tre etter vannkraftutbygging og langtransportert forurensning. 

For å undersøke om jordbrukets påvirkning er estimert riktig eller ikke, fikk Bioforsk derfor i oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet å utvikle en GIS-basert metodikk for karakterisering av elver og bekker.

I løpet av våren 2015 har Bioforsk gjennomført en analyse av over 3000 elvevannforekomster som i Vann-Nett er karakterisert som «påvirket av jordbruk». Resultatene fra analysen viser at over halvparten av elv- og bekkesegmentene faktisk ikke er påvirket av jordbruk, til tross for at karakteriseringen i Vann-Nett sier det motsatte. 

Til toppen