Historisk arkiv

Jordvern: Regjeringen sikrer jordvernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jordvern: I dag har Miljøverndepartementet avgjort at jordvernet skal prioriteres i to kommunale plansaker, i Skaun og på Lillehammer.

Jordvern: I dag har Miljøverndepartementet avgjort at jordvernet skal prioriteres i to kommunale plansaker, i Skaun og på Lillehammer.

- Regjeringens mål er å halvere den årlige omdisponeringen av de mest verdifulle jordressursene innen 2010. Jordsmonnet er, sammen med ren luft og rent vann, det viktigste grunnlaget for biologisk produksjon og artsmangfold. Over 15.000 dekar god jord blir hvert år vedtatt disponert til andre formål. Det er derfor nødvendig å føre en restriktiv politikk for å nå dette målet, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

- Det er nødvendig med et langt sterkere jordvern. Det må vi ha hvis vi skal ha muligheter til å produsere egen mat på egen jord også i framtida. Dagens nedbygging av matjorda kan få store konsekvenser for livsvilkårene for våre etterkommere. Klimaforandringene endrer forutsetningene for matproduksjon over hele kloden. De som i dag tillater at god matjord raseres, påtar seg et stort ansvar overfor framtidige generasjoner, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. 

I kommuneplan for Skaun ble det lagt opp til en omdisponering av fem landbruksarealer til bolig- og næringsformål. Dette er i strid med Regjeringens praksis for jordvern, og innsigelsene fra Statens landbruks-forvaltning og Fylkeslandbruksstyret i Sør-Trøndelag ble derfor tatt til følge.

I kommuneplanen for Lillehammer var det en reguleringsplan for en 9-hulls golfbane på Randgårdjordene. Også dette er i strid med Regjeringens politikk, og i avgjørelsen har det blitt vektlagt at en oppsplittelse av arealet vil kunne legge press på omkringliggende områder over tid og øke faren for ytterligere nedbygging.

Jordvern: I dag har Miljøverndepartementet avgjort at jordvernet skal prioriteres i to kommunale plansaker, i Skaun og på Lillehammer. 

Til toppen