Kan holdninger forklare kjønnsforskjellen i sykefravær?

Norske kvinners sykefravær er høyere enn menns i alle aldersgrupper og i alle sektorer, bransjer og næringer. Fersk rapport har undersøkt i hvilken grad ulike holdninger og normer bidrar til å forklare denne forskjellen.

Arbeids- og sosialdepartementet satte høsten 2013 i gang et prosjekt for å kartlegge om kjønnsforskjeller i normer og holdninger til sykefravær, og prioriteringer mellom hjem og arbeid, kunne være en av flere mulige forklaringer bak kjønnsforskjellen i sykefraværet.

Frischsenteret fikk oppdraget og konkluderer med at menn og kvinner er til dels ulike når det gjelder holdninger, preferanser og normer. Det gir likevel ingen holdepunkter for å si at kjønnsforskjellen i sykefravær skyldes ulike holdninger, normer eller preferanser. Samtidig konkluderer Frischsenteret med at de ikke kan utelukke at holdninger kan forklare noe av kjønnsforskjellen i sykefravær.

Les rapporten her.

Til toppen