Kommunene kan søke om tilskudd til natur

Regjeringen styrker kommunenes tilskuddsordning for natur med 50 millioner kroner under navnet «Natursats».

– At kommunene gjør sin del er helt avgjørende for en bærekraftig forvaltning av naturen. Kommunene har et stort ansvar for å sikre en bærekraftig arealplanlegging og naturforvaltning. Derfor samler og styrker regjeringen nå kommunale tilskuddsordninger for natur under paraplyen «Natursats», sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Han sier han både forventer og har tillit til at kommunene tar sin del av ansvaret med å forvalte naturarealene for fremtidige generasjoner.

– Staten skal lage tydelige rammer for, stille klare forventninger til og utvikle gode verktøy for kommunenes planlegging. Nå styrker vi verktøyene som gjør kommunene i stand til å ta gode beslutninger for å ta vare på viktig natur. Med Natursats ønsker jeg å støtte det opp under det viktige arbeidet som kommunene gjør, sier Bjelland Eriksen.

Utvider ordningen

Kommuner har allerede kunnet søke om tilskudd til blant annet planvask og kommunedelplan for naturmangfold. Nå utvides ordningen.   

– Mange kommuner jobber aktivt for å bevare naturen, og regjeringen støtter kommunene i dette arbeidet. Med Natursats kan kommunene nå også få tilskudd til lokale tiltak som forbedrer tilstanden i naturen. Dette kommer i tillegg til eksisterende tilskudd til kommunedelplan for natur og planvask, sier Bjelland Eriksen.

I 2024 er støtten til tilskuddsordningen styrket med 50 millioner kroner, og budsjettposten er på til sammen 53 millioner kroner. 1. mars åpnes det for søknader om tilskudd til tiltak for bedre naturmangfold via Miljødirektoratets nettsider. Du kan lese mer om ordningen hos Miljødirektoratet.

Tilskudd til naturrestaurering

I tillegg til Natursats har regjeringen også opprettet en tilskuddsordning på ti millioner kroner for naturrestaurering. Denne kan kommuner også søke om midler fra, i tillegg til organisasjoner og private.

– Det er ikke lenger nok å beskytte naturen, vi må også restaurere ødelagt og forringet natur. Å restaurere natur krever kompetanse og tid til både planlegging og gjennomføring. Derfor har vi nå vi innført en tilskuddsordning for naturrestaurering, sier Bjelland Eriksen.

Les mer om tilskuddsordning for naturrestaurering på Miljødirektoratets nettsider.