Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kommuner som er rustet for fremtiden

Svar til kommentarartikkel i Nationen

Nationens kommentator Kari Gåsvatn spør 9. januar hva en robust kommune er. Det korte svaret er at det er kommuner som er sterke nok til å ivareta innbyggernes ve og vel i dag og i fremtiden.

Det er bred politisk enighet om at velferd, vekst og gode lokalsamfunn over hele landet best ivaretas med en god kommunesektor. Heldigvis er det nesten like stor enighet om at vi trenger en reform som skal ruste kommunene for fremtiden.

En slik reform skal sette kommunene i stand til møte de oppgaver og utfordringer fremtiden bringer, krav og forventninger innbyggerne har til velferdstjenester og myndighetsutøvelse, og å sikre et levende lokaldemokrati.

Jeg er enig med Gåsvatn at debatten ikke må bygge på munnhell og klisjeer. Mitt utgangspunkt er den kommunale hverdagen. Den forteller oss to ting. Vi har en kommunesektor som har fungert bra og har mange dyktige medarbeidere og politikere. Kommunene bærer den tyngste børen for å sikre et godt velferdssamfunn. Men vi ser også utviklingstrekk som gjør det nødvendig å tenke nytt. La meg peke på noen:

  • Befolkningssammensetningen endrer seg, for eksempel ved at andelen eldre innbyggere vokser i mange kommuner.
  • Kravene til kompetanse, kvalitet i tjenestene og service øker
  • Den statlige styringen har tiltatt  
  • Transport og reisemønster endrer seg

Det er de som er mest avhengige av det kommunale tilbudet og ikke har andre alternativ som merker det best hvis kommunene ikke kan sikre innbyggerne gode tjenester eller hvis fagmiljøene blir for små og sårbare.

Jeg er ikke enig med Gåsvatn i at vi skyver enkelte innbyggere foran oss, tvert i mot setter vi de innbyggerne med størst behov i sentrum for diskusjonen om hva vi skal forvente av kommunene og deres fagmiljøer.

Da må vi spørre oss om hva som er de beste betingelsene for å utvikle kvalitet på fagmiljøer, tjenester, brukerorientering.

En kommunestruktur som springer ut av en debatt på 50-tallet er ikke tilpasset morgendagens utfordringer. Siden 50-tallet har mye skjedd med måten vi jobber og lever på, befolkningsutvikling og flyttemønstre og ikke minst har kommunenes oppgaver endret seg. Tenk bare på hva samhandlingsreformen krever av kommunene og helsetjenesten.

Jeg ønsker en lokaldemokratireform som bygger på gode, lokale prosesser i hele landet. Min oppfordring til lokalpolitikere og innbyggere er å se på lokalmiljøet sitt, hvordan vil det utvikles i fremtiden og hvordan kan vi sikre gode velferdstjenester også fremover.

Til toppen