Kompensasjonsordninger etter avvikling av hold av pelsdyr

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt ny forskrift om særskilte kompensasjonsordninger mv. etter avvikling av hold av pelsdyr.

Forskriften regulerer kompensasjonsordninger som kommer i tillegg til den lovfestede retten pelsdyroppdrettere har til erstatning etter avvikling av pelsdyrhold. Pelsdyroppdretterne har en lovfestet rett til å velge mellom å få erstatning etter utmålingsreglene i ekspropriasjonserstatningslova så langt de passer eller ut fra anleggets nedskrevne gjenanskaffelsesverdi.

Den nye kompensasjonsforskriften utvider retten til kompensasjon for riving og opprydding. Etter den nye forskriften har eier av anlegg for hold av pelsdyr rett til kompensasjon som dekker faktiske kostnader for riving og opprydding av anleggets bygninger med tilhørende infrastruktur som har vært direkte knyttet til pelsdyrholdet, dersom det tilfredsstilte gjeldende forskriftskrav pr. 15. januar 2018 og det ble holdt pelsdyr i anlegget etter 1. januar 2015. Kravet om at riving og opprydding må skje etter en forhåndsgodkjent plan videreføres. På bakgrunn av et anmodningsvedtak fra Stortinget videreføres ikke et tidligere krav om at det ved utmåling av kompensasjon skal tas hensyn til videresalg og gjenvinning av materialer.

Forskriften viderefører gjeldende bestemmelse som på nærmere vilkår gir pelsdyroppdrettere rett til kompensasjon for lavere fremtidig alderspensjon som følge av forbudet mot hold av pelsdyr. Forskriften fastsetter også enkelte bestemmelser om forvaltning av den lovfestede erstatningsordningen. Det åpnes for at inntil 75 % kan utbetales som forskudd når Landbruksdirektoratet har gitt sitt tilbud om erstatning.