Kompetanseforum 2013

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I 2013 ble Kompetanseforum opprettet. Formålet med forumet er å bygge kompetanse gjennom gjensidig utveksling av erfaring og informasjon på områder av relevans for arbeidet med samfunnsansvar i selskaper med statlig eierandel.

I 2013 ble Kompetanseforum opprettet, og det ble avholdt to møter, henholdsvis 30. mai og 2. desember. Begge møter ble arrangert i Nærings og fiskeridepartementets (NFD) lokaler. Formålet med forumet er å bygge kompetanse gjennom gjensidig utveksling av erfaring og informasjon på områder av relevans for arbeidet med samfunnsansvar i selskaper der staten er aksjeeier.

 Målsettingen med forumet er:

  1. Gjensidig utveksling av erfaringer med norske frivillige organisasjoner som har relevant kompetanse om utfordringer selskapene står overfor.
  2. Utvikle en møteplass der vi gjennom dialog får innspill som kan brukes i eieroppfølgingen av selskapenes arbeid med samfunnsansvar.

Første møte i Kompetanseforum ble arrangert 30. mai med “interessentdialog” som hovedtema. Innlegg ble holdt av NHD, Statkraft og representanter for Forum for Utvikling og Miljø( ForUM) som er et nettverk av over 50 frivillige norske miljø-, utviklings- og fredsorganisasjoner. Eierdepartementene var bredt representert. De øvrige eierdepartementene til stede var Samferdselsdepartementet, Utenriksdepartementet, Kulturdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Forsvarsdepartementet. Videre var Amnesty International, Attac Norge, Changemaker, Framtiden i våre hender, FIVAS, WWF og Norsk Folkehjelp representanter fra ForUM-fellesskapet. I tillegg var det representanter fra Initiativ for Etisk Handel, Transparency International og Caritas.

Det andre møtet ble avholdt 2. desember, og hovedtema for møtet var “Hva kreves når bedrifter skal inn i nye land og markeder?” der Myanmar ble brukt som case. Telenor delte sine erfaringer og sine forberedelser til inntreden i landet , og Burmakomiteen belyste dagens situasjon og utfordringer. Videre holdt også WWF, Olje- og energidepartementet og NHD innledninger. Eierdepartementene var bredt representert, ved foruten NFD Utenriksdepartementet, OED, Helse- og omsorgsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet. Fra ForUM var det representanter fra Amnesty International, Burmakomiteen, Caritas, Framtiden i våre hender, FIVAS, WWF og Norsk Folkehjelp. I tillegg var det representanter fra Røde Kors, Raftostiftelsen, Transparency International Norge og Initiativ for Etisk Handel.

Departementet tar sikte på at neste møte avholdes i mars 2014.