Konsesjon til Nevervatnet kraftverk

Olje- og energidepartementet har i dag gitt Nevervatn Kraft AS konsesjon til å overføre Kjølvikelva i Fauske kommune til Nevervatnet, og til å bygge Nevervatnet kraftverk i Sørfold kommune.

Overføringen og bygging av Nevervatnet kraftverk vil gi 23,4 GWh ny energiproduksjon, bl.a. ved økt produksjon i eksisterende Røyrvatn kraftverk. Utbyggingen vil gi en bedre utnyttelse av et allerede regulert vassdrag. 

Utbyggingen vil ha negative konsekvenser for reindrift, naturverdier, landskap og friluftsliv. Det er pålagt en rekke avbøtende vilkår for å redusere ulempene, bl.a. slipp av minstevannføring i Kjølvikelva og restriksjoner på anleggsperioden av hensyn til reindrift.

Nevervatn Kraft AS er heleid av ISE Produksjon AS.