Krav til turisme og annen reisevirksomhet på Svalbard

Gjennom forskriftsendringer, vedtatt av Justis- og beredskapsdepartementet 8. januar 2015, stilles det konkrete krav til turoperatørers og forsknings- og utdanningsinstitusjoners kunnskap, erfaring og kompetanse. I tillegg, er forsknings- og utdanningsinstitusjoner nå også omfattet av kravene i forskrift om reisevirksomhet på Svalbard.

Ved vesentlige eller gjentatte brudd på forskriften eller pålegg gitt i medhold av den, kan adgangen til å melde turopplegg utsettes i et bestemt tidsrom. Justeringer er også gjort for å forenkle og gjøre den lettere tilgjengelig.

Forskriften har også fått ny tittel: Forskrift om turisme, feltopplegg og annen reisevirksomhet på Svalbard.

Formålet med forskriften er å regulere turisme, feltopplegg og annen reisevirksomhet på Svalbard innenfor rammen av norsk svalbardpolitikk, særlig for å:

a)

ivareta turisters   og andre reisendes sikkerhet,

 

b)

sikre at felt- og   turopplegg ikke forringer Svalbards tilnærmet uberørte miljø når det gjelder   sammenhengende villmark, landskap, flora, fauna og kulturminner,

 

c)

sikre at felt- og   turopplegg tar hensyn til allmennhetens opplevelse av Svalbards villmark og   kultur,

 

d)

sikre at øvrige   lover og forskrifter blir overholdt.

Nærmere om endringene:

Forsknings- og utdanningsinstitusjoner som arrangerer feltopplegg er også omfattet av kravene i forskriften. Dette innebærer bl.a. at slike institusjoner - på lik linje med turoperatører - har ansvar for sikkerheten til de som deltar i deres feltopplegg. Videre er det innført en ny bestemmelse som oppstiller konkrete krav til turoperatørers og forsknings- og utdanningsinstitusjoners kunnskap, kompetanse og erfaring på flere områder, herunder om relevant regelverk, sikkerhet, førstehjelp, lokale forhold, og om naturmiljø, kulturminner og aktsom ferdsel.

Sysselmannen kan, ved vesentlige eller gjentatte brudd på forskriften, beslutte at adgangen til å melde turopplegg blir utsatt i et bestemt tidsrom. Videre er Sysselmannen gitt en eksplisitt hjemmel for å kunne kreve den dokumentasjon som er nødvendig for å gjennomføre oppgavene etter forskriften.

 

 

Til toppen