Kriseberedskapsfondet for reindriften økes med 13,2 millioner kroner

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Staten ved Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) er i dag blitt enige om å øke kriseberedskapsfondet med 13,2 millioner kroner.

– Dette er svært positivt. Økningen gjør det mulig å fortsette og gi bistand til reineiere som er rammet av beitekrisen, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Utviklingen av beitekrisen har gått i negativ retning gjennom vinteren. Det blir stadig vanskeligere for reinen å finne mat, og krisen omfatter nå store områder i Finnmark, Troms og i Nordland. I disse områdene er det nå nødvendig å tilleggsfôre om lag 160.000 rein.

Det sentrale kriseberedskapsfondet er finansiert over reindriftsavtalen. NRL og LMD ble i januar enige om hvordan man kan bruke kriseberedskapsfondet på best mulig måte i håndteringen av beitekrisen.

Den etablerte ordningen åpner for at statsforvalteren kan innvilge et tilskudd til distriktene på 4,50 kroner per rein per døgn. Distriktene skal forvalte midlene for å sikre dyrevelferd og framtidig produksjon. Det er fastsatt et regelverk for ordningen.

– Samarbeidet med NRL er konstruktivt og godt, sier Borch.
– Landbruksdirektoratet og statsforvalterne har gjort en stor jobb i å behandle søknader slik at tilskuddet raskt betales ut til distriktene. Samtidig har reineierne lagt ned betydelig innsats for å ta vare på dyra sine og sikre dyrevelferden. Jeg vil følge utviklingen nøye, og vurdere behovet for å iverksette ytterligere tiltak, sier landbruks- og matministeren.

Avtalepartene presiserer at regelverket åpner for at tilskuddet kan benyttes til ulike formål, og fremhever særlig at tilskuddet kan benyttes til å dekke kostnader til innkjøp av fôr, transport av fôr og flytting fra vinterbeiter til vår- og sommerbeiter.

Rein på Finnmarksvidda .
Staten ved Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) er i dag blitt enige om å øke kriseberedskapsfondet med 13,2 millioner kroner. Foto: T. Gustavsen