Krisescenario om legemiddelmangel

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utgitt et nytt krisescenario om legemiddelmangel.

DSBs krisescenarioer gir viktig innsikt i alvorlige hendelser som kan ramme Norge, og hvor konsekvensene kan bli svært store selv om sannsynligheten for at de inntreffer er liten. Scenarioene tjener som planleggingsgrunnlag i samfunnssikkerhetsarbeidet på alle forvaltningsnivåer. Scenarioene er utarbeidet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.  

DSB har utviklet scenarioet i dialog med blant annet Apotekerforeningen, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Legemiddelverket.

God samfunnssikkerhet forutsetter kunnskap om hendelser som kan ramme oss, hvilke konsekvenser hendelsene kan få og hvordan de kan håndteres.

DSB har siden 2011 utarbeidet scenarioer om alvorlige hendelser som kan ramme Norge. Scenarioene beskriver tenkte tilfeller som vil kunne inntreffe, ikke reelle hendelser.

JD mener det nye scenarioet er et verdifullt bidrag til arbeidet med samfunnssikkerheten i Norge. Det dekker problemstillinger som er relevante for arbeidet med samfunnssikkerheten på både nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Les scenarioet her: Risikoanalyse av legemiddelmangel

 

Til toppen