Historisk arkiv

Kritikkverdige forhold i Ocas-saken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsstaben har levert en rapport om Ocas-saken til Forsvarsdepartementet. – Forholdene som kommer frem er meget alvorlige, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Forsvarsstaben har levert en rapport om Ocas-saken til Forsvarsdepartementet. 
– Forholdene som kommer frem er meget alvorlige, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Forsvarssjefen satte etter anmodning fra statsråden ned en arbeidsgruppe som blant annet har vurdert kontrakter, prosjektfinansiering og habilitet i Ocas-saken. Arbeidsgruppens gjennomgang dekker svært komplekse saksforhold som strekker seg flere år tilbake i tid. Rapporten fra arbeidet ble levert til Forsvarsdepartementet 7. mai.

Det har tidligere blitt avdekket en rekke brudd på anskaffelsesregelverket og god forvaltningsskikk i denne saken. Rapporten fra arbeidsgruppen bekrefter og forsterker disse forholdene.

- Forholdene er svært alvorlige. Forsvarssektoren er avhengig av tillit, og våre handlemåter må være troverdige. All forvaltning skal være forsvarlig, ressursbruken skal være effektiv og kravene til regnskap og dokumentasjon skal være oppfylt. Samarbeidet med industrien skal skje profesjonelt, i åpenhet og i tråd med gjeldende regelverk, sier forsvarsminister Faremo.

Frem til 2005
Blant annet fremgår det at de kontraktene som har vært inngått i regi av NOBLE med selskaper i blant annet ”OCAS-sfæren” i tiden frem til 2005 i stor grad verken har vært utformet eller fulgt opp i henhold til regelverket. Dette innebærer blant annet en risiko for at Forsvarets økonomiske interesser ikke har vært tilstrekkelig godt ivaretatt. Undersøkelsene viser for øvrig at alle avtalte leveranser er mottatt.

Rapporten avdekker ikke fordelsoverføringer fra de aktuelle selskapene til forsvarsansatte.

Undersøkelsene har ikke påvist inhabilitet i relasjoner mellom Forsvarets personell og involverte aktører. Det kan imidlertid reises spørsmål ved om representanter for Forsvaret har utvist tilstrekkelig aktsomhet i kontakten med tidligere forsvarsansatte hos aktuelle selskaper.

Forbedret forvaltning
Forholdene knytter seg i hovedsak til kontrakter som er inngått frem til 2005. Forsvarsstaben har tidligere opplyst at ledelsen ved NOBLE siden 2005 har lagt stor vekt på forsvarlig og korrekt forvaltning. Faglig sett utfører NOBLE heller ikke lenger selvstendig teknologiutvikling, men gjennomfører mindre og kortsiktige prosjekter med lavere risiko og eksperimenterer mer med ikke-teknologiske aspekter.

Arbeidet for forbedret forvaltning og økonomistyring står høyt på dagsordenen både i Forsvarsdepartementet og Forsvaret. Det har siden 2005 vært gjort et systematisk arbeid i oppdatering av regelverk, etablering av rutinebeskrivelser og håndbøker samt internkontroll. Det er iverksatt en rekke tiltak for å styrke kompetansen innenfor økonomistyring og forvaltning, og for å sikre gode holdninger, etikk og forsvarlig ledelse. Senest høsten 2009 ble det lansert en revidert handlingsplan for holdninger, etikk og ledelse. I løpet av 2010 skal alle ansatte i forsvarssektoren gjennomføre et e-læringsprogram på dette området.

- Forsvaret må være seg bevisst sitt ansvar for å opptre profesjonelt og med nødvendig rolleforståelse overfor alle aktører, understreker Faremo.

Til toppen