Kulturlandskapsprisen for 2021

Reinert Kjølleberg på Vest-Lista fikk i dag overrakt Kulturlandskapsprisen for 2021 av landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Kjølleberg har over lang tid kombinert moderne jordbruksdrift med en betydelig innsats for å ta vare på og formidle verdiene i kulturlandskapet.

Jordbrukets kulturlandskap, og særlig det landskapet som er basert på tidligere driftsformer, spiller også en viktig rolle for bevaring av kulturminner og det biologiske mangfoldet. Aktiviteter som slått av enger, hold av dyr på beite og bruk av bygninger har betydning for dette mangfoldige landskapet. Å ta vare på jordbrukets kulturlandskap med de verdifulle miljøkvalitetene, krever en stor og målrettet innsats.

– Reinert Kjølleberg og familien har hatt sitt levebrød i dette kulturlandskapet i nesten 43 år. Innsats og engasjement for kulturhistorie og kulturlandskap har vært viktig for både kulturell, sosial, miljømessig og økonomisk verdiskaping i området. Det store og langvarige bidraget til skjøtsel, tilrettelegging og formidling av kulturlandskapet har vært særlig viktig for stedets attraksjonskraft. Dette gir positive økonomiske ringvirkninger for mange ulike lokale aktører, sa landbruks- og matminister Bollestad under dagens tildeling.

Reinert Kjølleberg mottar kulturlandskapsprisen 2021 fra landbruks- og matminister Olaug Bollestad og direktør i Norsk kulturarv Erik Lillebråten.
Reinert Kjølleberg mottar kulturlandskapsprisen 2021 fra landbruks- og matminister Olaug Bollestad og direktør i Norsk kulturarv Erik Lillebråten. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Reinert Kjølleberg er driver med kjøtt- og melkeproduksjon i et område med svært store kulturlandskapsverdier.  Hans iherdige innsats med å sette i stand steingjerder som er typiske kulturminneverdier i Listalandskapet, er imponerende. Også når det gjelder naturmangfold gjør Reinert Kjølleberg en god innsats. Han holder lyngdalsfe som beiter i naturbeitemark. Videre har han inngått 10-årige tursti-avtaler for den delen av Kyststien som går over hans eiendomog han har tatt vare på en nesten 400 år gammel jordkjeller og det gamle våningshuset fra 1500-tallet.

Siden Utvalgte kulturlandskap Vest-Lista ble etablert i 2009, har Reinert Kjølleberg vært representant for Farsund og Lyngdal Bondelag i arbeidsgruppa; en historieinteressert, kunnskapsrik og engasjert representant!

Prisvinner Reinert Kjølleberg og familien
Prisvinner Reinert Kjølleberg og familien på trappen sammen med landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Hensikten med kulturlandskapsprisen er å

 • Bevisstgjøre allmenheten på utfordringer når det gjelder kulturlandskapsverdier
 • Øke kunnskapsnivået om kulturlandskapet
 • Bevisstgjøre miljøverdiene i kulturlandskapet
 • Stimulere til å ta vare på og utvikle kulturlandskapet gjennom gode eksempler

Følgende kriterier legges til grunn:

 • Det skal være gjort en ekstra innsats for kulturlandskapet
 • Det skal bidra til helhet og mangfold i/for kulturlandskapet
 • Det skal bevare og synliggjøre kulturlandskapet
 • Det skal være knyttet til bærekraftig skjøtsel, aktiv landbruksdrift og moderne drift av kulturlandskapet
 • Det skal øke tilgjengeligheten for allmennheten til kulturlandskapet

Til sammen ble det i år foreslått 21 kandidater. Kulturlandskapsprisen er på kr 50.000,- sammen med et grafisk blad i tresnitt utført av Hans Normann Dahl. Den ble første gang delt ut i 2007.

Juryen har bestått av

 • landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad,
 • administrerende direktør i Landbruksdirektoratet, Jørn Rolfsen,
 • forhenværende leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes,
 • leder i Norsk bonde- og småbrukarlag, Kjersti Hoff,
 • riksantikvar Hanna Geiran
  og
 • styreleder i Stiftelsen Norsk Kulturarv, Jørn Holme.