Kulturpolitisk toppmøte om regionreformen og drøfting av oppgavedeling på kulturområdet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I dag møtte kulturminister Trine Skei Grande fylkeskulturpolitikere fra hele landet til dialog om kulturpolitikk og regionreform. Samtlige politikere ga uttrykk for at denne dialogen er både viktig og riktig, og at det er ønskelig med tettere dialog om videre utvikling av den nasjonale kulturpolitikken i tiden som kommer.

Konferansesal med møtedeltakerne.
Representanter fra hele landet samlet til dialog. Foto: Kjartan Sverdrup / Kulturdepartementet

Formålet med møtet var å orientere om status i Kulturdepartementets oppfølging av regionreformen, presentere foreløpige forslag til oppgaveoverføringer og drøfte hvordan man kan rigge et godt opplegg for mer systematisert dialog i fremtiden.

Kulturministeren møtte også i mai i år kulturpolitikere fra alle fylkeskommunene til et kulturpolitisk møte. Da hadde Stortinget nettopp behandlet Kulturmeldingen Meld. St. 8 (2018-2019) Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida og sluttet seg til nye nasjonale kulturpolitiske mål og prinsipper for oppgavedeling mellom staten og fylkeskommunene på kulturområdet.

Siden den gang har departementet gjennomført en serie drøftingsmøter og hatt konstruktiv dialog med fylkene om forslag til oppgaveoverføringer. Det har også vært kommune- og fylkestingsvalg. På bakgrunn av dette ønsket kulturministeren å invitere til et nytt kulturpolitisk møte med ny politisk ledelse i fylkeskommunene.

Til stede i møtet var også representanter for Stortingets kulturkomité, Sametinget, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS, Norsk kulturforum, Norsk kulturråd, Norsk filminstitutt, Riksteatret og Kulturtanken. 

Møtedeltakerne på første rad.
Foto: Kjartan Sverdrup / Kulturdepartementet