Kunnskapsministeren ber om settestatsråd på grunn av inhabilitet

Kunnskapsmininister Tonje Brenna har bedt om settestatsråd ved behandling av saker der hun på grunn av sine relasjoner med tre av styremedlemmene i Utøya AS er inhabil. Hun har også bedt om settestatsråd i saker knyttet til Frode Elgesem, som er styremedlem i Wergelandsenteret og styreleder i Raftostiftelsen. Settestatsråd blir oppnevnt i statsråd tirsdag 20. juni.

– Jeg har håndtert spørsmål om min egen habilitet for sent og for dårlig. Det har ført til flere feil. Det er alvorlig og det beklager jeg, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Oppsummering:

  • Kunnskapsminister Tonje Brenna har tre nære venner i styret i Utøya AS, og hun er inhabil overfor disse. De tre er Martin Henriksen, Hilde Firman Fjellså og Marianne Wilhelmsen. Utøya AS samarbeider tett om et skoleprosjekt med Wergelandsenteret, som får penger fra Kunnskapsdepartementet. Brenna kan derfor ikke håndtere saker knyttet til Utøya AS.
  • Frode Elgesem ble utnevnt til styremedlem av Wergelandsenteret i mai 2023. Han er styreleder i Raftostiftelsen, som er blant freds- og menneskerettighetssentrene som hører til i Kunnskapsdepartementets portefølje. Brenna utnevnte ham i mai i år til styremedlem i Wergelandsenteret. Elgesem og Brenna ble kjent da han var AUFs bistandsadvokat under 22. juli-rettssaken. De har holdt kontakten og blitt gode venner (se vedlegg). Brenna sier at hun etter en helhetsvurdering har kommet frem til at hun er inhabil overfor Elgesem.
  • På bakgrunn av dette har hun derfor bedt om settestatsråd ved behandling av saker der hun på grunn av sine relasjoner med Martin Henriksen, Hilde Firman Fjellså og Marianne Wilhelmsen er inhabil. Dette gjelder saker tilknyttet Utøya AS der disse tre er styremedlemmer. Hun har også bedt om settestatsråd i saker knyttet til Frode Elgesem.

Utøya AS

Kunnskapsministeren er nær venn med tre av styremedlemmene i Utøya AS. Disse er statsrådens tidligere samboer Martin Henriksen, Hilde Firman Fjellså og Marianne Wilhelmsen.

– Allerede da jeg tiltrådte som statsråd i 2021, burde jeg ha vurdert min habilitet til disse styremedlemmene og i saker knyttet til Utøya AS. Det gjorde jeg dessverre ikke, sier Brenna.

Utøya AS samarbeider tett med Wergelandsenteret om skoleprosjektet «22. juli og demokratisk medborgerskap». Prosjektet skal lære skoleelever fra hele Norge om terrorangrepene 22. juli 2011.

Kunnskapsdepartementet gir tilskudd til Wergelandsenteret som skal brukes i prosjektet. Utøya AS mottar ikke direkte støtte fra departementet. Samarbeidet mellom de to organisasjonene er imidlertid så tett at tilskuddet til Wergelandsenteret må anses for å være økonomisk støtte til Utøya AS. Skoleprosjektet kan ikke gjennomføres uten deltakelse fra Utøya AS.

– Fordi jeg er inhabil i saker knyttet til de tre styremedlemmene i Utøya AS, kan jeg ikke behandle saker der de er involvert. Jeg burde tidligere ha sett at båndene mellom Utøya AS og Wergelandsenteret i dette prosjektet er så tette at jeg ikke skulle tatt stilling til tilskuddet til prosjektet, sier Brenna.

Tilskudd til Wergelandsenteret

Wergelandsenteret og seks andre menneskerettighetssentre har de siste årene mottatt tilskudd fra Kunnskapsdepartementet. Som del av Wergelandsenterets årlige søknad, søker de også om midler til prosjektet «22. juli og demokratisk medborgerskap».

Tilskuddet til Wergelandsenterets prosjekt «22. juli og demokratisk medborgerskap» startet under regjeringen Solberg i 2017. Kunnskapsminister Tonje Brenna har ikke foreslått endringer, og tilskuddene på 5 millioner kroner i 2022 og 2023 er videreført på samme nivå som under Solberg-regjeringen. 

I forbindelse med arbeidet inn mot budsjettkonferansen i august for 2024-budsjettet, stilte kunnskapsministeren spørsmål ved egen habilitet. Statssekretær Sindre Lysø hadde noen uker tidligere bedt om en vurdering av sin habilitet.

– Da vi jobbet med statsbudsjettet i mai, så vi på sakene under meg. Da ble det klart for meg at jeg burde vurdere min habilitet. Og min konklusjon er at jeg er inhabil overfor de tre styremedlemmene og derfor også i saker knyttet til Utøya AS. I min portefølje gjelder det saken om Wergelandsenterets prosjekt, som gjennomføres i tett samarbeid med Utøya AS, sier Brenna.

Inhabil overfor Elgesem

Etter at Brenna konkluderer med at hun er inhabil overfor de tre styremedlemmene i Utøya AS, ber hun om bistand til å få vurdert sin habilitet overfor Frode Elgesem. Etter en helhetsvurdering konkluderer Brenna med at hun er inhabil overfor Elgesem.

– Elgesem og jeg ble kjent da han var AUFs bistandsadvokat under 22. juli-rettssaken, og vi jobbet tett i årene etter terroren. Vi har holdt kontakten og blitt gode venner. Å håndtere noe så traumatisk som et terrorangrep binder mennesker sammen på en helt spesiell måte, sier Brenna.

Elgesem ble i mai oppnevnt av Kunnskapsdepartementet som styremedlem i Wergelandsenteret. Elgesem har siden mars 2021, før Brenna ble statsråd, vært styreleder i Raftostiftelsen, som også mottar tilskudd fra Kunnskapsdepartementet.

– Jeg ser at jeg også i saker knyttet til Elgesem burde ha vurdert min habilitet tidligere. Derfor er det et behov for å rydde opp, og jeg har bedt om at en settestatsråd skal behandle saker knyttet til styremedlemmene i Utøya AS og Frode Elgesem, sier Brenna.

I forbindelse med 2024-budsjettet har Raftostiftelsen søkt Kunnskapsdepartementet om støtte på 85 millioner kroner til et nytt bygg. Denne søknaden er foreløpig ikke behandlet.

Elgesem sendte en SMS til kunnskapsministeren i forkant av søknaden, som hun svarte på.

– Før departementet fikk søknaden, sendte Frode Elgesem meg en melding hvor han tok opp spørsmålet om habilitet knyttet til søknaden om midler til nytt bygg for Raftostiftelsen. Jeg tenkte på dette tidspunktet at jeg var habil overfor han, men ser i etterkant at dette var en feilvurdering. Derfor har jeg nå erklært meg inhabil overfor Elgesem, sier Brenna.

Settestatsråd skal gå gjennom saker som involverer styremedlemmer i Utøya AS og Frode Elgesem

Settestatsråd vil bli oppnevnt i statsråd i dag, tirsdag 20. juni. Settestatsråden vil få ansvar for å gå grundig gjennom alle saker som involverer de tre styremedlemmene i Utøya AS og Frode Elgesem. Det gjelder også utnevnelsen av Elgesem som styremedlem i Wergelandsenteret.

– Fordi jeg er inhabil overfor Elgesem, skulle jeg ikke ha utnevnt ham som styremedlem. Det blir nå opp til settestatsråden å vurdere utnevnelsen av ham, sier Brenna.

Settestatsråden skal også se på hvordan departementet fremover skal håndtere saker knyttet til Utøya AS, Raftostiftelsen, hvor Elgesem er styreleder, og Wergelandsenteret.

– Jeg har gjort flere feil knyttet til habilitet. Det er alvorlig, og det vil jeg ta lærdom av. Jeg burde vurdert min habilitet både for styremedlemmene i Utøya AS og for Frode Elgesem mye tidligere. I begge saker, er det flere anledninger der jeg kunne og burde ha gjort det, for eksempel da jeg utvekslet SMS med Frode Elgesem som løftet spørsmålet om habilitet mellom meg og ham. Dette er mitt ansvar og dette beklager jeg. Nå ønsker jeg å være åpen og rydde opp. Det blir oppnevnt settestatsråd i saker som omhandler styremedlemmene Utøya AS og Frode Elgesem, sier Brenna.

 

Fakta

Om Utøya AS

Et non-profitt selskap, der overskudd skal tilbake til Utøya, med formål å tilrettelegge for arrangementer og aktiviteter som fremmer demokrati og menneskerettigheter, videreutvikle Utøya som et viktig leir-, kurs- og møtested for AUF og arbeiderbevegelsen, samt ivareta Utøya som minnested og læringssenter for nåværende og fremtidige generasjoner (hentet fra omtalen av selskapet i Brønnøysundregisteret). AUF oppnevner styremedlemmer, de får ikke honorar.

Om Wergelandsenteret

Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) åpnet i 2009, og er stiftet av Stortinget og Europarådet. De er en faglig uavhengig stiftelse, som mottar driftsstøtte fra Kunnskapsdepartementet, og prosjektstøtte fra Utenriksdepartementet. Senteret er lokalisert i Oslo, og er et ressurssenter for opplæring i demokratisk medborgerskap, menneskerettigheter og mellomkulturell forståelse for medlemsstatene i Europarådet. Senteret tilbyr kompetansebygging innen utdanningsfeltet, og bidrar til politikkutvikling i Europarådet og dets medlemsland. En del av arbeidet foregår i Øst-Europa, og senteret har hatt mye aktivitet i Ukraina. Wergelandsenteret har utviklet læremidler om 22. juli 2011, og har siden 2017 fått årlige tilskudd til skoleprosjektet «22. juli og demokratisk medborgerskap» over statsbudsjettet. Målet med prosjektet er at skoleelever fra hele Norge får mulighet til å lære om terrorangrepene 22. juli 2011, og hvordan de som aktive deltakere i demokratiske samfunn kan motvirke anti-demokratiske krefter og voldelige ekstremisme. Innretningen på tilbudet innebærer at elever besøker regjeringskvartalet og Utøya gjennom noen dager, og deretter tar med seg refleksjonsoppgaver etc. hjem til egen skole – der de kan spre det videre. Styret ved Wergelandsenteret oppnevnes av Kunnskapsdepartementet, halvparten av styremedlemmene etter nominasjon fra Europarådet.

Oversikt tilskudd 2018-2023 til Wergelansenteret (millioner kroner)

År

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Driftsstøtte Wergelandsenteret

9,2

9,4

10,7

11

11,7

12

Prosjektet «22. juli og demokratisk medborgerskap»,

2*

3

5

5

5

5

* Midlene ble delvis tildelt i RNB 2018

Om Raftostiftelsen

Raftostiftelsen i Bergen ble etablert i 1987 til minne om professor i økonomisk historie Thorolf Rafto, for å fortsette hans arbeid med menneskerettigheter. Stiftelsen mottar driftsstøtte fra Kunnskapsdepartementet, og prosjektstøtte fra Utenriksdepartementet. Arbeidet er konsentrert om: 1) Den årlige Raftoprisen. 2) Oppfølging av prismottakerne. 3) Undervisning i demokrati og menneskerettigheter. Stiftelsen tar imot elever, har utviklet digitalisert dialogbasert undervisning, og samarbeider med bl.a. lærerutdanningene på Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen og Norsk Lærerakademi. Den startet i 2018 opp skoleturneer til Rogaland og Sogn og Fjordane.
Staten har ingen rolle i oppnevning av styret for Raftostiftelsen.

Oversikt tilskudd 2018-2023 til Raftosenteret (millioner kroner)

År

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Driftsstøtte Raftostiftelsen

5,2

5,4

5,5

5,7

7,3+3*

7,5

* inkl. varig økning i Prop 1 S (2021-2022) fra Regjeringen Solberg på 1,4 mill. til arbeid med Dembra https://dembra.no/no, der Raftosenteret ble inkludert. I tillegg en ettårig bevilgning på 3 mill. til prosjektering av nytt bygg som følge av budsjettforliket med SV.

 Om Frode Elgesem

Frode Elgesem er dommer i Borgarting Lagmannsrett, og leder av Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, medlem av Dommerforeningens menneskerettighetsutvalg, og tidligere leder av Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg. Han var en av tre koordinerende bistandsadvokater for ofrene i rettsaken etter 22. juli. Han har vært styreleder for Raftostiftelsen siden mars 2021. Styremedlem av Wergelandsenteret siden mai 2023.

Hurdalsplattformen

Hurdalsplattformen sier: «Regjeringa vil sørgje for at elevane får meir kunnskap og informasjon om hatefulle ytringar og konsekvensar av rasisme gjennom skuleløpet, og jobbe for at så mange norske ungdomsskuleelevar som mogleg får tilbod om besøk til 22. juli-senteret og/eller til Utøya.»