Kvartalsrapport om helse og mattrygghet i EU

Rapport fra helse og mattrygghetsråd Heidi Langaas, EU-delegasjonen

Røykeforbud, totalforbud mot testing av kosmetikk på dyr og debatten i kjølvannet av hestekjøttsaken er blant temaene innen helse og mattrygghet første kvartal 2013. Råd for helse og mattrygghet Heidi Langaas ved EU-delegasjonen rapporterer.

Røykeforbud, totalforbud mot testing av kosmetikk på dyr og debatten i kjølvannet av hestekjøttsaken er blant temaene innen helse og mattrygghet første kvartal 2013. Råd for helse og mattrygghet Heidi Langaas ved EU-delegasjonen rapporterer.

Her er noen hovedpunkter fra kvartalsrapporten:

EU har gjennomført en undersøkelse for å vurdere tilstanden for røykeforbud i Europa. Også Norge deltok i undersøkelsen. Rapporten viser en betydelig nedgang i antallet mennesker i Europa som utsettes for tobakksrøyk siden 2009, men Europakommisjonen mener antallet fortsatt er høyt. De fleste helseministrene er enige om at nye reguleringer er nødvendige, men forslagene i revidert tobakksdirektiv er vanskelige å enes om.

Helsesystemene i Europa blir påvirket av krisen.  EU overvåker utviklingen og gir anbefalinger om å investere i helse og å gjennomføre reformer som sikrer bærekraftige helsesystemer i framtiden.

De nordiske helseministrene har bedt Europakommisjonen ta opp arbeidet med å utforme en ny alkoholstrategi for EU/EØS-området til erstatning for den någjeldende strategien som utløp i 2012. Ved brev overrakt Kommisjonen 19. oktober 2012 sa ministrene at bruk av alkohol er den tredje største risikofaktoren for utvikling av sykdom og for tidlig død.

Kommisjonen har bedt norske helsemyndigheter om bistand i arbeidet med å utrede hvordan alkoholstrategien i EU skal følges opp.  Helse- og omsorgsdepartementet tar sikte på å tilby en norsk ekspert for en periode på to år fra sommeren 2013.

Hestekjøttsaken har sporet til ny debatt om hvorvidt dagens kontrollordninger og «straffetiltak» i EU er gode nok til å sikre trygg mat. Den første runden med tester utført i EU- og EØS-landene viste rundt en prosent svindel med merkingen av bearbeidede kjøttprodukter som inneholdt hestekjøtt eller andre kjøttslag enn det som var oppgitt på pakningen.

Totalforbud mot testing av kosmetikk på dyr ble gjennomført 11. mars 2013.  Ingen kosmetiske produkter som er testet på dyr kan nå produseres, importeres eller markedsføres i EU.

Les hele kvartalsrapporten fra EU-delegasjonens råd for helse og mattrygghet Heidi Langaas.

Til toppen