Vil ha flere kvinnelige fredsmeklere

15 år etter at FNs sikkerhetsrådsresolusjon om kvinner, fred og sikkerhet ble vedtatt, er det fremdeles svært få kvinner rundt forhandlingsbordene når fred skal skapes. - Norge og Sør-Afrika tar nå grep for å få flere kvinnelige meklere, sier utenriksminister Børge Brende.

Brende møtte i dag Sør-Afrikas utenriksminister Maite Nkoana-Mashabane for å drøfte hvordan landene kan bidra til å få flere kvinnelige meklere. Utenriksministeren er i Sør-Afrika i forbindelse med det nordisk-afrikanske utenriksministermøtet.

En gjennomgang gjort av UN Women av 31 fredsprosesser fra 1992–2011 viser at bare fire prosent av de som undertegnet fredsavtalene var kvinner. Den samme gjennomgangen viser at bare ni prosent av forhandlerne var kvinner.

Utenriksminister Brende og Sør-Afrikas utenriksminister

Utenriksminister Børge Brende diskuterte arbeidet med å få flere kvinnelige fredsmeklere med Sør-Afrikas utenriksminister Maite Nkoana-Mashabane. Foto: Astrid Sehl, UD

Sør-Afrika har med norsk støtte gitt opplæring til kvinnelige meklere i regionen. Disse vil utgjøre et afrikansk nettverk av kvinnelige meklere som kan bistå i fredsforhandlinger.

- Det finnes mye meklingskompetanse både blant afrikanske og nordiske kvinner, men denne må løftes frem og brukes mer aktivt. Norge tar nå initiativ til å etablere et nordisk kvinnemeklernettverk, inspirert av det afrikanske initiativet. Formålet med et slikt nettverk er å bygge og synliggjøre den kompetansen som finnes og bidra til at flere kvinner får meklingsoppdrag. Det nordiske nettverket vil også være med å fremme slike nettverk i andre regioner, sier utenriksminister Børge Brende.

Å sikre kvinners deltakelse i fredsprosesser er en sentral målsetting i Norges handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet som ble lansert i februar.

- Konflikt rammer ofte kvinner og menn ulikt. Kvinner og jenter betaler i mange tilfeller en høy pris. Konfliktrelatert seksualisert vold finner sted i stort omfang, likevel er det som oftest straffrihet for denne type forbrytelser. Erfaring viser at når kvinner deltar i fredsprosesser, blir behovene til større deler av befolkningen ivaretatt. Dette fører igjen til mer bærekraftige fredsprosesser, sier utenriksministeren.

Fra norsk side vil meklernettverket utvikles i samarbeid med Institutt for fredsforskning (Prio) og Norsk Ressurssenter for fredsbygging (Noref).

Til toppen