Landbruks- og matministerens innlegg til Stortingets behandling av Prop 96 L (2014-2015) Endringar i jordskiftelova 2013 (reglar om saksbehandling mv.)

(Justiskomiteens Innst. 43 L (2015–2016))

Den nye jordskifteloven ble vedtatt i juni 2013, og trer i kraft 1. januar 2016. Før loven kan settes ut i livet må det gjøres mange forberedelser. Dette er årsaken til den relativt lange perioden fra vedtak til ikrafttredelse. 

Under disse forberedelsene har en sett at lovens regler om behandling av jordskifteavgjørelser kan gi en unødvendig omstendelig saksbehandling. Domstoladministrasjonen har i et brev til Landbruks- og matdepartementet bedt om at enkelte saksbehandlingsbestemmelser endres før loven settes i kraft.

Jeg er glad for at et samlet Storting støtter endringene.