Landene i nord går sammen om forskning på sirkulær bioøkonomi

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Norge, Finland, Sverige, Tyskland og Canada lyser sammen ut 7 millioner euro til forskning på bruk av biomasseressurser fra skogen.

Skogen er både en ressurs og en billig klimaløsning.  Bærekraftig bruk av skogen er det beste for klima og verdiskaping, og utvikling av skog- og trenæringen har en naturlig plass i et grønt skifte i norsk økonomi. Økt samarbeid om forskning vil gi oss ny kunnskap om hvordan vi kan bedre forvalte skogens ressurser, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Norge, Finland, Sverige, Tyskland og Canada går sammen om å finansiere forskning som bidrar til etablering av bioøkonomien. Gjennom samarbeidsinitiativet «Bioeconomy in the North» (BIN) ønsker de fem landene å utvikle et dypere samarbeid om og øke kvaliteten på forskning på bioøkonomi. I deres andre utlysning, med søknadsfrist 4. mai, etterlyser de forskningsprosjekter som skal utvikle eller forbedre:

  • Bioraffinering – prosess- og materiale som involverer trebasert biomasse i en sirkulær bioøkonomi.
  • Treprodukter i en sirkulær bioøkonomi, for eksempel til byggkonstruksjoner.

Det er Forskningsrådet som administrerer og tilrettelegger for norsk deltakelse i fellesutlysningen.

Høye ambisjoner for skog- og trenæringen

Skogen er viktig for bioøkonomien og det grønne skiftet. Skogbruk, transport av treprodukter, virksomheter som videreforedler trevirke og bygg- og anleggsvirksomhet gir bosetting i distriktene og bidrar til verdiskaping og sysselsetting. Videre binder skogen betydelige store mengder CO2 i jord og tre. Regjeringen har høye ambisjoner for skog- og trenæringen. Hurdalsplattformen slår fast at regjeringen ønsker å øke tilskuddet til skogplanting, øke den industrielle viderefordelingen av skog og styrke etterspørselen av produkter basert på norsk skog.

Biøokonomi er også et viktig satsingsområde i det nordiske ministersamarbeidet der Norge har formannskapet i 2022.