Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Løft for næringslivet

Statsbudsjettet 2014 - Tilleggsproposisjon

Regjeringen tar de første viktige skrittene i arbeidet med å løfte verdiskapningen i Norge.

Regjeringen tar de første viktige skrittene i arbeidet med å løfte verdiskapingen i Norge.

- Regjeringen har startet arbeidet med å sikre næringslivet over hele landet gode rammebetingelser, sier næringsminister Monica Mæland.

Flere av tiltakene i regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet er viktige for næringslivet.

Regjeringen legger opp til å redusere skatter og avgifter, samt å vri sammensetningen av utgiftene og redusere utgiftsnivået, innenfor en ansvarlig ramme av oljepengebruk.  Forslagene om å redusere formuesskatten og fjerne arveavgiften har stor betydning for norske bedrifters konkurransekraft og for den langsiktige evnen til å finansisere nye investeringer.  

Investeringer i forskning og utvikling (FoU) er helt sentralt for næringslivets framtidige konkurranseevne. Regjeringen foreslår derfor en betydelig satsing på næringsrettet forskning.

- Samlet sett går norsk økonomi godt. Som et høykostland må imidlertid Norge i stadig større grad konkurrere på kunnskap og produktivitet. Regjeringen ønsker derfor å legge til rette for mer forskning i næringslivet, sier Mæland.

Blant annet forbedres Skattefunnordningen ved at grensen for fradrag for egenutførte FoU-prosjekter heves fra 5,5 til 8 millioner kroner. Forslaget vil utløse mer forskning i næringslivet, og styrke omstillingsevne og verdiskaping. Samlet styrking av Skattefunn for 2014, inkludert satsingen fra tidligere forslag til 2014-budsjett, utgjør om lag 250 mill. kroner.

I tillegg foreslås det å styrke ordningen med Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA) med 80 millioner kroner. Ved siden av Skattefunnordningen er BIA det virkemiddelet med bredest nedslagsfelt i næringslivet.

Regjeringen foreslår å styrke tildelingen til Innovasjon Norges nye klyngeprogram med 10 millioner kroner. Det nye programmet bygger på Arena- og Norwegian Centres of Expertise-programmene, og det skal i tillegg etableres et nytt klyngenivå for klynger med globale posisjoner innenfor sine verdikjeder: Global Centers of Expertise.

Til toppen