Lokalt innkjøp kombinert med nasjonalt beredskapslager av smittevernutstyr fra 2021

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

I mars ble det opprettet en felles innkjøpsordning for smittevernutstyr for å sikre kommuner og sykehus utstyr i en krevende situasjon. Fra 2021 legger regjeringen opp til at sykehusene og kommunene skal tilbake til normale rutiner, og selv stå for innkjøpet av smittevernutstyr. Samtidig forsterkes det nasjonale reservelageret til å bli et beredskapslager for at Norge skal være bedre rustet hvis det blir store smittebølger eller svikt i leveransene.

- Nå har både priser og tilgjengeligheten på smittevernutstyr blitt mer normalisert. Markedssituasjonen tilsier derfor at vi fra nyttår kan gå tilbake til normale ordninger også når det gjelder innkjøp av smittevernutstyr. Siden vi fortsatt er i en beredskapssituasjon, og utbrudd i andre land raskt kan medføre svikt i markedet, har helsemyndighetene bygget opp et nasjonalt reservelager som skal videreutvikles og vedlikeholdes til å bli et nasjonalt beredskapslager for å kunne møte eventuelle problemer med framtidige leveranser, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Ordningen som Helsedirektoratet, Helse Sør-Øst og Sykehusinnkjøp fikk på plass, har fungert godt. I denne perioden har staten dekket utgiftene for innkjøpene.

Helsedirektoratet har i dag sendt brev til alle kommuner om endringene. I brevet vektlegger Helsedirektoratet "at kommuner og sykehus på grunn av leveringstid nå må bestille det de trenger av utstyr for å dekke løpende forbruk og nødvendig lagerhold etter 1.1.2001. Ekstrakostnader vil bli kompensert av staten."

Kommuner som ikke får de bestilte leveransene i tide skal ikke bli stående uten utstyr, men få nødvendig hjelp fram til de mottar sine leveranser. Dette er en ekstra beredskap som gjør helsetjenesten i stand til å møte situasjoner med en stor økning i smitte, selv ved en ny svikt i det internasjonale markedet eller ved nye fraktutfordringer. Lageret vil bli etterfylt ved eventuelle uttak for å opprettholde beredskapen. Det utredes også en permanent nasjonal løsning for beredskapslager. Det nasjonale beredskapslageret skal ha et lager for seks måneders forbruk i kommunene og sykehusene.

Kommunal- og moderniseringsministeren sendte sammen med helse- og omsorgsministeren ut et brev til kommunene 4. september i år hvor det fremgikk at regjeringen tar sikte på å dekke alle nødvendige kostnader i kommunesektoren med oppfølgingen av TISK-strategien og særskilte smittevernstiltak i 2020 og 2021.