Lønnsomt å samle forvaltningen av skatt og avgift i Skatteetaten

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

PricewaterhouseCoopers (PwC) har gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse som viser at regjeringens arbeid med å samle forvaltningen av skatt og avgift i Skatteetaten vil være lønnsomt. Det anslås en prissatt effekt på 7,4 milliarder kroner over 15 år i tillegg til en rekke ikke-prissatte effekter.

Den samfunnsøkonomiske analysen er utarbeidet av PwC og ble oversendt Finansdepartementet denne uken. Formålet med analysen er å se på effekter på tvers av omstillingsprosessene i regjeringens reform for å sikre en helhetlig skatte- og avgiftsforvaltning. Analysen omfatter innlemming av Statens innkrevingssentral og overføring av oppgaver fra Toll- og avgiftsetaten, dokumentavgiften fra Kartverket og skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten.

Analysen viser at reformen av skatte- og avgiftsforvaltningen er samfunnsøkonomisk svært lønnsom. De prissatte virkningene er beregnet til om lag 7,4 milliarder kroner i netto nåverdi, over analyseperioden på 15 år. Overføring av skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten gir et betydelig bidrag til den samlede lønnsomheten med 4,6 milliarder kroner.

- Analysen bekrefter regjeringens vilje til å gjøre forvaltningen mer effektiv, og mindre byråkratisk. Sammenlignet med dagens situasjon konkluderer rapporten med en gevinst på 500 millioner kroner årlig. Smartere organisering betyr at man kan prioritere et løft i eldreomsorgen og flere lærere som er viktige tjenester for innbyggerne istedenfor unødvendig mange byråkrater, sier finansminister Siv Jensen.

PwC trekker også frem flere ikke prissatte effekter som drar i positiv retning på reformens samfunnsøkonomiske lønnsomhet. Disse effektene er vurdert ut fra hva som er regjeringens formål med reformen; styrket bekjempelse av svart økonomi, redusert ressursbruk, forenkling, bedre grensekontroll og bedre rettssikkerhet. Reformen har positive konsekvenser for alle disse områdene, fastslår PwC.                                                               

Administrative besparelser i dialogen med det offentlige og økt likebehandling er viktige ikke-prissatte virkninger som kommer som følge av organisatoriske endringer. PwC viser blant annet til at det blir lettere å sikre at like forhold behandles likt for alle skattytere og avgiftspliktige, uansett hvor en bor i landet. Virksomheter eller privatpersoner som sliter med å ivareta sine forpliktelser overfor skatte- og avgiftsmyndighetene vil også slippe å gå i dialog med flere offentlige etater.

Analysen slår også fast at reformen vil gi styrket bekjempelse av svart økonomi. Årsaken er bedre risikoforståelse og mer effektiv kontroll. PwC konkluderer at dette oppnås blant annet gjennom en sterkere kobling mellom myndighetenes kontrollvirksomhet av innførsel og utførsel og andre kontrolltiltak innenlands.

PwC fastslår at en effektiv kamp mot svart økonomi bidrar samfunnsøkonomisk til mindre konkurransevridning i næringslivet og styrker legitimiteten til skattesystemet og tilliten til forvaltningen.

- Jeg er glad for at analysen så tydelig slår fast at omorganiseringen i tillegg til effektiviseringsgevinstene vil gi en styrket innsats mot svart økonomi, bedre rettssikkerhet og forenkling for skattytere, sier finansministeren.

Les rapporten her