Loser og losaspiranter blir omfattet av arbeidsmiljøloven

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Fra 1. juli innlemmes loser og losaspiranter i arbeidsmiljøloven. Det betyr rettslig regulering av arbeidsmiljø og sikkerhet i arbeidslivet for 300 loser og losaspiranter i Norge.

– Regjeringen fortsetter å rydde opp i arbeidslivet for sjøfolk og jeg er glad for at denne yrkesgruppen nå får det samme vernet som de fleste andre arbeidstakere i Norge. Det var på tide, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

– Denne lovendringen vil få stor betydning for lostjenesten, legger han til.

Har vært unntatt loven

Arbeidsmiljøloven er den sentrale vernelovgivningen for arbeidstakere i Norge. Loven gjelder i utgangspunktet for alle arbeidstakere, med mindre det er gjort unntak. Losene har vært en av gruppene som har vært unntatt fra loven.

– Det er prinsipielt uheldig at grunnleggende rettigheter som vern av helse, velferd og sikkerhet i arbeidslivet ikke har vært regulert i lov og forskrift for loser og losaspiranter. Dette er derfor et viktig grep for vern også for denne yrkesgruppen, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Skulle vurdere lovregulering

I Stortingsproposisjon 65 L (2013-2014) Lov om losordningen (losloven) fremholdt Samferdselsdepartementet at det er prinsipielt uheldig at sentrale vernebestemmelser for losene følger av tariffavtaler og ikke av lov. Det ble understreket at en slik regulering ikke gir samme forutsigbarhet for losene eller for driften av lostjenesten. Det ble derfor satt i gang et arbeid hvor en arbeidsgruppe skulle foreslå et rettslig grunnlag for regulering av arbeidstid, arbeidsmiljø og sikkerhet i arbeidslivet for loser og losaspiranter.

Endrer ikke regulering av arbeidstid

Arbeidsgruppen konkluderte med at losenes vernebestemmelser bør forankres i arbeidsmiljøloven. Av hensyn til lostjenestens særpreg og organisering, anbefalte arbeidsgruppen videre at arbeidstid, på tilsvarende måte som i dag, skal reguleres i tariffavtale mellom Norsk Losforbund og Kystverket.

Lovendringen har kommet på plass som følge av et samarbeid mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.