Menneskehandel en stor utfordring for Europa

av Anette Alexandra Dey Reinertsen, EU-delegasjonen

- Handel med mennesker er slaveri i moderne form og en europeisk tragedie, sa Torbjørn Frøysnes, Europarådets spesialrepresentant til EU, på en konferanse i Brussel nylig. Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til å bekjempe menneskehandel.

Foto: Anette Alexandra Dey Reinertsen

- Norges deltakelse i arbeidet mot menneskehandel, spesielt gjennom EØS-midlene, er av uvurderlig betydning. Støtten kommer mange land til gode som mangler midler og ressursgrunnlag for å møte en av de største utfordringene i Europa i dag, understreker Torbjørn Frøysnes.

Kampen mot menneskehandel står på agendaen i Brussel i høst. I oktober arrangeres det tre konferanser om temaet. I forrige uke la Europarådet og GRETA (Group of experts on action against trafficking in human beings) frem sin årlige rapport om menneskehandel i Europa.

Denne uken avholdt den frivillige organisasjonen Payoke og tenketanken CEIPA (The Centre for European and International Policy Action) en konferanse om europeisk politikk i kampen mot menneskehandel. 18. oktober arrangerer Europakommisjonen sin sjette konferanse om arbeidet mot menneskehandel.

Rapport om situasjonen i Europa
GRETA er Europarådets mekanisme for å overvåke og vurdere hvordan landene som har ratifisert Europarådet konvensjon om menneskehandel utfører sine plikter i praksis.

- Man anslår at 900 000 kvinner, barn og menn er utsatt for menneskehandel bare i EU i dag, og dette er en voksende trend. Spesielt den økende grad av utnyttelse av barn til tigging og menn til tvungent arbeid er urovekkende, sier Frøysnes.

EØS-midlene hjelper
37 europeiske land, derav 22 EU-land, samt Norge, har ratifisert Europarådets konvensjon om menneskehandel. Ti land har så langt blitt evaluert av GRETA og man ser tydelig visse tendenser. Foreløpige funn viser at av de evaluerte landene er det stor forskjell på de økonomiske og menneskelige ressursene som settes inn i arbeidet mot menneskehandel. Det er også store forskjeller i hvordan ofre for menneskehandel defineres, og det gjør at hjelpen disse får er svært varierende fra land til land.

Ambassadør Torbjørn Frøysnes og ambassadør Niels Engelschiøn
Torbjørn Frøysnes og Niels Engelschiøn studerer rapporten fra GRETA. Foto: Anette Alexandra Dey Reinertsen

Ambassadør til Belgia og nestleder ved EU-delegasjonen, Niels Engelschiøn, understreket i sitt innlegg under Payoke/CEIPA-konferansen at Norge vil fortsette å støtte arbeidet mot menneskehandel gjennom EØS-midlene og på andre måter.

- Norge og våre partnere i EFTA bidrar gjennom EØS-midlene med mer enn 300 millioner kroner i perioden 2009 - 2014. Midlene går til ulike tiltak innen justissektoren i de forskjellige landene, med vekt på kampen mot menneskehandel, sier Engelschiøn.

Menn en ny salgsvare
Nicolas Le Coz, lederen for GRETA, sa under fremleggelsen av den årlige rapporten at i vårt frimarked-samfunn i Europa er mennesker et lett bytte for bakmenn og utnyttere som ser på kvinner og barn, og nå også menn, kun som råvarer. Utnyttelsen av dem er rettferdiggjort gjennom den økonomiske situasjonen de er i. GRETA mener menneskehandel er den verste form for krenkelse av et individ og må bekjempes på alle måter.

Le Coz sa videre at GRETA har utvidet sin definisjon av menneskehandel til også å omfatte menn. Kjøp og salg av kvinner og barn har tidligere vært det vanlige, men flere og flere menn er nå ofre for menneskehandel. De blir tvunget inn i kriminalitet eller arbeidsforhold der de har få rettigheter og lav lønn. Denne utviklingen gjør at alle land må se med nye øyne på hvem som er ofre for menneskehandel og hvordan man skal identifisere og hjelpe disse, understreket Le Coz.

Høye tall
Menneskehandel er en meget lukrativ virksomhet og faren for å bli tatt er svært liten. Globalt regner man med at over 30 milliarder dollar tjenes på menneskehandel årlig. Europakommisjonen antar at 20 millioner mennesker kjøpes og selges hvert år, de fleste av dem kvinner til prostitusjon. 21 prosent selges til tvungent arbeid og tre prosent  til tigging. Barn er ofte brukt som tiggere.Tallene er usikre og man tror at de kan være høyere.

Den slovakiske Europaparlamentarikeren Edit Bauer sa i sitt innlegg på Payoke/CEIPA-konferansen at de fleste ofrene for menneskehandel i Europa kommer fra EU-landene. Noen land, deriblant Norge, er mottakerland, mens andre er rekrutteringsland.

- Den eneste måten å få bukt med problemet på, er å jobbe mot fattigdom innenfor EU, sa Bauer.

Ambassadør Engelschiøn påpekte i sitt innlegg at Norge i lang tid har vært med og finansiert prosjekter i rekrutteringslandene, mange av dem i Sørøst-Europa. GRETAs rapport viser at mye har blitt gjort i arbeidet mot menneskehandel i disse landene, men mye gjenstår.

- GRETA er ett av de viktigste instrumentene vi har for å måle innsatsen til de forskjellige landene.  Norge vil fortsette å støtte GRETAs arbeid og støtte GRETA økonomisk gjennom EØS-midlene, sa Engelschiøn.

Rapport om Norge
Norge hadde besøk av GRETA i mai i år og myndighetene venter nå på rapporten om hvordan Norge ligger an i sitt arbeid i kampen mot menneskehandel.

- Norske myndigheter vil bruke rapporten som et nødvendig verktøy for å forsikre oss om at vi klarer å beskytte og hjelpe ofre som er utsatt for menneskehandel på best mulig måte, avslutter Niels Engelschiøn.

Se også:

Årsrapporten til GRETA

EØS-midlenes støtte til bekjempelse av menneskehandel

Regjeringens handlinsplan mot menneskehandel

Til toppen