EØS-partene starter opp forhandlinger om en ny periode for EØS-midler

– Ordningen med EØS-midler er ikke bare et viktig bidrag til økonomisk og sosial utvikling i de 15 EU-landene som mottar midler. Den skaper også gode muligheter for å utvikle vårt bilaterale samarbeid med mottakerlandene, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Forhandlingene vil komme i gang snarlig. Portugal, som har formannskapet i EU nå, har signalisert at første forhandlingsmøte kan finne sted i løpet av juni. Norge har satt ned en forhandlingsdelegasjon som ledes av Norges EU-ambassadør, Rolf Einar Fife.

– EØS-midlene er frivillige bidrag som har bidratt til å redusere økonomiske og sosiale ulikheter i EØS. For Norge er det viktig at dette ligger til grunn for bidrag også i den nye perioden. EØS-midlene skal rettes inn mot områder som bygger på felles interesser, basert på erfaringer fra tidligere perioder og forbedringer av systemene der dette er mulig og hensiktsmessig. Målsettingene i Europas grønne giv er strategisk viktige både for EU og Norge, og bidrag for å nå disse målene vil derfor tillegges stor vekt også i neste periode, sier Eriksen Søreide.

– Det er avgjørende for Norge at EØS-midlene bygger på grunnleggende verdier som demokrati, rettsstat og vern av menneskerettigheter. Vi vil kreve at grunnleggende forutsetninger knyttet til rettsstat og demokrati fremgår av selve avtalen med EU, sier utenriksministeren.

– Støtte til sivilt samfunn har vært en viktig del av ordningen til nå. Vi ønsker at andelen som går til slike formål økes i neste periode, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

Utenriksdepartementet gjør hvert år opp status for EØS-midlene. Rapporten for 2020 ble nettopp lagt fram. Den viser at 1.600 prosjekter nå er i gang. I nesten halvparten av disse deltar norske aktører som samarbeidspartnere.

Det skal forhandles parallelt om tollkvoter og andre forbedringer av handelsregimet for fisk og marine produkter til EU. En avtale om nye EØS-midler forutsetter en tilfredsstillende avtale om markedsadgang for fisk og marine produkter.

Faktaboks:

  • EØS-midlene er EØS-landene Norge, Island, Liechtensteins bidrag til å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa og styrke samarbeidet mellom landene.
  • EØS-midlene utgjør 2,8 milliarder euro for perioden 2014-2021 og er fordelt på 15 mottakerland. Norge finansierer over 97 prosent, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.