Midlertidig endring i forskrift om leveringspliktig kraftleveranse sendes på høring

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

På vegne av Olje- og energidepartementet sender Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fredag forslag til en midlertidig endring i forskriftsbestemmelser om prisen på leveringspliktig kraftleveranse.

Nettselskap er pålagt å levere strøm til sluttbrukere som ikke har en kraftleverandør. Dette omtales som leveringspliktig kraftleveranse. Ordningen sikrer at sluttbrukeren ikke mister strømmen for eksempel ved flytting, dersom kraftleverandøren ikke lenger kan levere strøm (for eksempel ved konkurs) eller når sluttbrukeren ikke betaler strømregningen og kraftleverandøren avslutter leveransen.

Prisen på leveringspliktig kraftleveranse er regulert i forskrift om kraftomsetning og nettjenester, paragraf 2-1 a. Prisen de første seks ukene er fastsatt til områdepris på Nord Pool Spot pluss maksimalt 5 øre per kWh i påslag eksklusive avgifter. Formålet er å sikre kunder kraftleveranse til en rimelig pris, mens kunden får mulighet til å velge en ny kraftleverandør. Etter de første seks ukene skal priser og øvrige vilkår for nettselskapenes leveringsplikt, etter dagens forskrift, utformes slik at sluttbrukeren gis insentiv til å skaffe seg en ordinær kraftleveringsavtale. Det kan bety høye påslag.

De høye kraftprisene som har vært gjennom vinteren 2021/2022, og som forventes høye også gjennom vinteren 2022/2023, øker risikoen for at kunder med betalingsproblemer blir sagt opp av sine kraftleverandører og havner på leveringspliktig kraftleveranse.

For å legge til rette for at sluttbrukere på leveringspliktig kraftleveranse med betalingsproblemer ikke blir sittende med høyere regninger enn nødvendig i en periode med høye strømpriser, legges det frem en midlertidig endring av forskrift om kraftomsetning og nettjenester paragraf 2-1a. Høringsforslaget innebærer at kravet om at prisen for kraftleveranse til sluttbruker i henhold til nettselskapets leveringsplikt skal være områdepris på Nord Pool Spot pluss maksimalt 5 øre per kWh i påslag eksklusive avgifter, ikke begrenses til seks uker, men skal gjelde fram til 1. juli 2023.

Departementet har også gitt RME i oppdrag å evaluere dagens innretning av leveringspliktig kraftleveranse og vurdere en ny permanent innretning på ordningen som kan være klar til 1. juli 2023.

Se mer om dette på NVEs nettsider