Mindre omdisponering av dyrka jord og mer nydyrking

Omdisponeringen av dyrka jord går ytterligere ned, viser de foreløpige tallene fra kommunene (KOSTRA) for 2016, og er nå på noe av det laveste registrerte nivået de siste 30 årene. 5 646 dekar dyrka jord ble registrert omdisponert i 2016, noe som er en nedgang på nesten 700 dekar, eller 11 prosent, sammenlignet med de endelige tallene for 2015 (6 341 dekar).

Ved behandlingen av regjeringens forslag til nasjonal jordvernstrategi den 8. desember 2015, fastsatte Stortinget målet for årlig omdisponering av dyrka jord til 4 000 dekar, og at dette skal nås gradvis innen 2020. Nesten 42 prosent av omdisponeringen i 2016 skyldtes samferdselsutbygging, noe som er en økning fra 2015. 

– Målet er krevande, men sjølv med denne regjeringa si sterke satsing på samferdselsutbygging ser vi ein nedgang. Ei av dei største utfordringane er at den beste matjorda ligg rundt tettstader og byer, der befolkningsveksten er størst. Det gir kamp om arealane, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. 

Økt nydyrking

De foreløpige KOSTRA-tallene viser en betydelig økning i tillatt nydyrking i 2016, fra et allerede høyt nivå. I 2016 ble det gitt tillatelse til å nydyrke 21 479 dekar, mot 18 139 dekar i 2015. De høyeste tallene for 2016 finner vi i Hedmark, Nord-Trøndelag, Rogaland og Oppland. Disse fire fylkene står for om lag 54 prosent av alt tillatt nydyrket areal det siste året. 

Jordbrukslandskap.
Omdisponeringen av dyrka jord er nå på noe av det laveste registrerte nivået de siste 30 årene. Foto: Erling Fløistad/NIBIO

KOSTRA

KOSTRA (kommune-stat-rapportering) er et rapporteringssystem der kommunene legger inn opplysninger om sin saksbehandling, bl.a. innenfor landbruksområdet. Oversikten viser foreløpige tall, de endelige tallene vil foreligge i juni.

Til toppen