Mindre strenge krav til tømmerimport og industriforurensning

I sin andre gjennomgang av nye regler om import av ulovlig hugget tømmer og industriforurensning, vedtok Europaparlamentet mindre strenge krav. De ønsker med dette å komme nærmere medlemslandene for å finne et kompromiss.

Bakgrunn
Miljøkomiteen i Europaparlamentet (EP) stemte den 4. mai over to viktige miljøregelverk:

1) ny forordning om import av ulovlig hugget tømmer
2) revisjon av direktivet om industriforurensning (IPPC/IED).

Avstemningene var i forbindelse med EPs andre lesning. Sakene skal opp i plenum i juli. Norge har gitt innspill i begge sakskompleksene. Det vises til tidligere rapporter 17.03.2010 og 7.04.2010 for ytterligere bakgrunn.

Tømmerimport
Saksordfører Lucas (Grønne) fikk flertall for sine forslag på følgende fire hovedpunkter:

1) Eksplisitt forbud mot import av ulovlig hugget tømmer.

2) Krav til aktsomhet i forhandlerkjeden. Alle i distribusjonskjeden skal ha dokumentasjon om opprinnelsen til tømmerprodukter.

3) Lovgiving som dekkes av forbudet mot ulovlig import omfatter regelverk for naturmangfold og skogforvaltning i tillegg til regler for hogsten direkte, men bare i begrenset grad sosiale og økonomiske aspekter.

4) Minstekrav til kontroll og sanksjoner.

Lucas måtte tåle nederlag på enda strengere krav til sanksjoner og merking, men har alt i alt klart å holde på mange av elementene fra første lesning. Samlet sett kommer EP noe nærmere Rådet gjennom vedtaket slik man også måtte forvente, men avstanden er fremdeles betydelig.

Mer om vedtaket og annen bakgrunn kan leses her og her.

Industriforurensning
Saksordfører Krahmer (ALDE – liberale) fikk flertall for sine forslag på følgende fire hovedpunkter:

1) Snevrere unntak fra krav til bruk av best tilgjengelig teknologi (BAT). Krav til at unntak bare kan gis for enkeltanlegg (”specific cases”) og hvis følgende fire vurderingskriterier tilsier unntak: ”geographical location/local environmental conditions”, ”technical characteristics”, disproportionately high costs” og ”no significant damage to the environment”.

2) Sikkerhetsnett med minimumskrav (European Safety Net) for enkelte industrityper med svak implementering av BAT og betydelig miljøpåvirkning.

3) Unntak for store forbrenningsanlegg ut fra nasjonale omstillingsplaner (National Transition Plans - NTP). EP aksepterer utsettelse til juni 2019 på NOx og SO2 (Rådet vil ha 2020). Unntak for visse store, gamle forbrenningsanlegg med inntil 12 500 timers gjenstående driftstid. Rådet ønsker her opptil 20 000 timer.

En eksplisitt mulighet for medlemslandene til å stille krav til CO2-utslipp for industrianlegg ble vedtatt mot rapportørens stemme. Dette er nokså omstridt ut fra vurderinger om dobbeltregulering i forhold til kvotesystemet. Bellona har vært en pådriver her fordi slike krav fort vil føre til behov for CCS-teknologi (karbonfangs og -lagring).

På alle punktene går EP tilbake på sine posisjoner i 1. lesning. Særlig er det unntakene for store forbrenningsanlegg som har vært omstridt og hvor Krahmer hadde ønsket vanlig, full innfasing. Han måtte her komme EPP (konservative) i møte.

Lenke til vedtaket og annen bakgrunn finnes her og her.

Vurdering og oppfølging
Reelt sett går EP tilbake på flere punkter i sin 2. lesning, men dette selges likevel som en seier for miljøsiden fordi EP fremdeles er mer ambisiøse enn Rådet.

Begge vedtak er preget av brede kompromisser der EPP (konservative), S&D (sosialistene), ALDE (liberale) og de Grønne inngår. Det er altså ikke noen klar høyre-venstre profil i vedtakene slik man kanskje kunne ventet. EPP er splittet i mange av vedtakene, med en tendens til at tyske EPP-medlemmer stemmer for ganske ambisiøse miljøkrav.

Det er nå opp til Rådet å vurdere om de kan komme EP i møte i disse to sakene for å unngå forliksbehandling. Det må da være fremdrift i forhandlingene mellom EP og Rådet før plenumsbehandlingen i EP i juli. Ut fra de signalene undertegnede har fått virker det som om EPs posisjoner på enkelte punkter er såpass langt fra Rådets 1. lesning at det må påregnes forliksbehandling, særlig for tømmer. Kommisjonen vil også kunne få en nøkkelrolle. Særlig det eksplisitte forbudet mot import av ulovlig hugget tømmer og et ”sikkerhetsnett” for enkelte industrityper (IPPC/IED) kan falle Kommisjonen tungt for brystet rent administrativt.

Til toppen