Møte i Dialogforum for skog- og trenæringen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Landbruks- og matminister Sandra Borch inviterte til møte i Dialogforum for skog- og trenæringen mandag 26. september sammen med Klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Tema for møtet var skog og klima, med særlig vekt på EUs forslag til nytt regelverk for skog- og arealbrukssektoren.

- Regjeringen har en politisk plattform som er sterk og tydelig på området skog- og klima, der vi vil bruke skogen aktivt som en sentral del av klimapolitikken. Det er fordi tiltak i den skogbaserte verdikjeden er jordnære, effektive og rimelige klimaløsninger, som gir positive virkninger både for klima og næringsliv, ikke minst i distriktene, sa landbruks- og matminister Sandra Borch i møtet.

EUs forslag til nytt regelverk på området legger opp til at det samlede netto opptaket i skog- og arealbrukssektoren skal økes betydelig innen 2030, og til skjerpede forpliktelser for hvert enkelt land for å oppnå dette.

Redusere utslipp fra avskoging

I møtet uttrykte deltagerne en felles bekymring for at EUs nye regelverk på området ikke vil stimulere til optimal bruk av skogressursen i klimasammenheng, og pekte på viktigheten av å unngå at Norge kommer i en situasjon der hogsten må reduseres som følge av EU-regelverket. Redusert hogst på kort sikt vil svekke mulighetene for økte opptak på lang sikt. Vi må også sikre stabil tilgang på tømmer til skogindustriens produksjon av klimavennlige produkter undersreket Per Skorge, direktør i Norges Skogeierforbund. De tok også til orde for en strengere arealpolitikk for å redusere avskogingen.

I Norges uttalelse til EU om dette regelverket har vi påpekt at det bør gi insentiver til økt opptak av CO2 og biomasse, sa Landbruks- og matministeren. Vi har også understreket at det er viktig for Norge at regelverket blir kompatibelt med et høyt aktivitetsnivå i Norsk skogbruk.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide sa at Norge støtter målet om økt opptak som et viktig steg på veien til EUs mål om klimanøytralitet i 2050.

- Skogen er viktig i det grønne skiftet og vi må se på hvordan vi kan redusere utslippene fra avskoging, sa klima- og miljøministeren.

EUs nye regelverk for skog- og arealbrukssektoren forventes å bli vedtatt i løpet av 2023.