Møte med kommunene om flyktninger fra Ukraina

God morgen!

Velkommen til et nytt møte om flyktningsituasjonen.

Russland fortsetter sin angrepskrig mot Ukraina. Som dere kjenner til fører krigen til den største flyktningestrømmen i Europa siden andre verdenskrig.

Norge tar vår del av ansvaret, og det skal vi fortsette å gjøre. Det klarer vi mye på grunn av dere.  

Tema for dagens møte er krigens utvikling, norsk sikkerhetspolitikk og støtte til Ukraina.

Jeg ønsker også å sette søkelys på mottak og bosetting av flyktninger med særskilte behov.

Det er viktig fordi Norge yter et viktig bidrag ved å ta imot medisinsk evakuerte fra Ukraina.

Jeg er glad for å ha med meg forsvarsminister Bjørn Arild Gram på dette møtet. Vi får også høre Røde Kors sine perspektiver og erfaringer fra arbeidet i Ukraina.

De ser situasjonen både fra et internasjonalt perspektiv i Europa, og gjennom arbeidet de gjør med flyktninger som kommer til Norge.

Vi har også med oss UDI og IMDi, som vil gå gjennom status for ankomst og bosetting. IMDi vil også informere om bosetting av flyktninger med omfattende pleie- og omsorgsbehov.

Jeg er svært glad for at dere, kommunene og fylkeskommunene, fortsetter den enorme velviljen til å bosette.

Så langt har dere vedtatt å bosette over 29 000 flyktninger i år. Og flere vedtak er på vei inn.

Til sammen forventer IMDi nå at kommunene vil si ja til å bosette over 31 000 i 2023.

Det imponerer!

Vi vet ikke hvordan krigen i Ukraina vil utvikle seg, eller hvor mange som vil komme.

I tillegg kommer det også flyktninger fra andre land.

Samtidig som regjeringen anerkjenner den store innsatsen dere gjør, må vi fortsette arbeidet også i tiden fremover.

Slik situasjonen er nå, planlegger vi for at de fleste som fikk midlertidig beskyttelse i fjor blir værende, samtidig som det kommer nye flyktninger i løpet av året.

Det betyr at vi nå regner med at det blir behov for å bosette enda flere i år enn i 2022.

Det betyr at behovet for bosettingsplasser ligger an til å bli høyere enn det kommunene så langt har stilt tilgjengelig.

Vi vet at noen kommuner opplever kapasitetsutfordringer.

Det er særlig kapasitet på egnede boliger som bekymrer, men også at ressursene er strukket i tjenestene.

Vi vet også at mange av de som kom i fjor har behov for mer språkopplæring enn vi ventet. Det krever mer av dere.

Dette tar regjeringen på alvor, og vil vurdere ulike tiltak.

**

Å bli bosatt og bli en del av et lokalsamfunn gir trygghet.

Det gjelder også de med særskilte behov.

Alle har behov for rask bosetting. Vi må unngå at de mest sårbare flyktninger blir sittende i mottak lenger enn nødvendig.

Regjeringen er opptatt av å bistå kommunene, slik at dere kan gi gode og verdig tilbud til alle.

Kommuner kan søke om ekstratilskudd når de bosetter flyktninger med særlige behov, for eksempel på grunn av helse, uførhet, krigsskader eller liknende. Det vil IMDi si mer om.

**

En av de beste veiene til god integrering er gjennom arbeid eller annen aktivitet.

Både for den enkelte, men også for kommuner og fylkeskommuner.

I februar i år var i underkant av 2000 fra Ukraina i arbeid.

Selv om utdanningsnivået er høyt, ser vi at mange benytter seg av tilbudet om introduksjonsprogram og språkopplæring for å bli klare for å gå ut i arbeid.

Tallene for opplæring er gode: Nå i mars deltar 79 prosent av de som hadde vært bosatt i minst tre måneder i introduksjonsprogrammet, mens tilsvarende tall for norskopplæring var på 82 prosent.

Foreløpig er det få som har avsluttet introduksjonsprogrammet. Men av de som har gjort det, har en stor andel gått rett ut i arbeid.

Flere og flere vil fremover avslutte introduksjonsprogrammet.

En av de store oppgavene våre i år er å nå målet om at flest mulig går ut i jobb.

Arbeid er viktig både for den enkelte flyktning, for kommunen og for storsamfunnet. For livskvalitet og for bærekraft.

Her spiller dere, kommuner og fylkeskommuner, en viktig rolle.

Jeg oppfordrer alle til å se hvilke ressurser og muligheter som er i denne gruppen, og ta de i bruk!

Deres innsats er avgjørende. Både den innsatsen som gjøres i flyktningtjenesten og i NAV-kontor for å gi kompetanse og for å finne arbeid til den enkelte.

Kommunene har også en viktig rolle som arbeidsgiver.

Kommunene kan tilby praksisplasser og for å tilby jobber også for dem som ikke kan språket så godt.

Også her spiller dere en viktig rolle som vi ikke må glemme.

Jeg vil avslutte med å si at krigen i Ukraina har vist at det raskt kan oppstå uforutsette situasjoner hvor systemer for mottak og bosetting ikke nødvendigvis strekker til.

Vi jobber derfor med beredskapen og behov for ytterligere beredskapshjemler i lovverket.

Flere departement er involvert i arbeidet, og vi har startet dialogen med KS om dette.  

Vi har fått til mye gjennom et godt samarbeid det siste året, og jeg har tro på at vi skal klare det også fremover.

Om noe er uklart eller dere har spørsmål er det bare å ta kontakt med IMDi eller arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Og med det vil jeg gi ordet til forsvarsministeren