MVA-fritaket har gitt reduserte priser og økt etterspørsel etter elbiler

Finansdepartementet har sammen med Klima- og miljødepartementet gjennomført en midtveisevaluering av merverdiavgiftsfritaket for elbiler. Evalueringen er oversendt til EFTAs kontrollorgan, ESA.

Elbiler har i dag et fritak for merverdiavgift. Dette fritaket utgjør statsstøtte som er godkjent av ESA ut 2020. I ESAs godkjenning fra 2017 fremgår det at Norge skulle gjennomføre en midtveisevaluering innen 1. juli 2020.

Denne evalueringen er nå gjennomført og oversendt til ESA.

Midtveisevalueringen inneholder oppdatert informasjon om markedsforhold, kostnader og priser. Det er også gitt en gjennomgang av et utvalg tilgjengelige studier og spørreundersøkelser mv. som vurderer merverdiavgiftsfritakets betydning for etterspørselen etter elbiler.

Videre er det gjennomført en analyse av om merverdiavgiftsfritaket resulterer i lavere priser.

Analysene viser at merverdiavgiftsfritaket, sammen med andre tiltak, har ført til lavere priser for forbruker og høyere etterspørselen etter elbiler.

Norske myndigheter er i dialog med ESA om notifisering av en forlengelse av fritaket. Evalueringen vil være et viktig element i arbeidet med renotifiseringen.