Stortingsproposisjon om Montenegros tiltredelse til Nato behandlet i statsråd

Kongen i statsråd godkjente 4. november stortingsproposisjonen om Montenegros tiltredelse til Nato, og den vil nå bli oversendt Stortinget for behandling.

I proposisjonen bes det om Stortingets samtykke til å godkjenne protokoll, undertegnet 19. mai 2016, om Montenegros tiltredelse til traktaten for det nordatlantiske område av 4. april 1949.

Utvidelsen av Nato spiller en viktig rolle i arbeidet med å fjerne skillelinjer og bygge opp bærekraftige demokratiske strukturer i de sentral- og østeuropeiske landene. Alliansen bidrar på denne måten til å virkeliggjøre målet om et demokratisk og stabilt Europa som står samlet om å møte nye sikkerhetsutfordringer.

Når alle nåværende allierte har samtykket til Montenegros tiltredelse, vil landet bli tatt opp som alliansens 29. medlem.

Til toppen