Naturmangfold gir økt verdiskaping

- Naturarven vår er en verdi i seg selv, men god forvaltning gir også verdiskapning lokalt, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft. -Utviklingsprogrammet ”Naturarven som verdiskaper” har vist at det både blir nye bedrifter etablert og at andre bedrifter opplever vekst, det er bra for lokalt næringsliv, sier kommunal- og moderni-seringsminister Jan Tore Sanner.

Over 30 nye bedrifter er etablert og i overkant av 100 bedrifter har hatt omsetningsvekst som følge av utviklingsprogrammet Naturarven som
verdiskaper. Antall besøkende i de fleste områdene har også økt.

653 bedrifter har vært involvert i utviklingsprogrammet, som Telemarksforsking har evaluert. Programmet er et samarbeid mellom Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

- God forvaltning og kunnskap om naturverdiene legger grunnlaget for økt verdiskaping og utvikling. Kunnskapsoppbygging har bidratt til at bedriftene blir bedre vertskap, påpeker Sundtoft.

- Dette utviklingsprosjektet viser at med god kunnskap kan man øke verdiskapningen lokalt og styrke næringslivet. Det er viktig når vi skal skape flere trygge arbeidsplasser i hele landet. Vi ser hvordan bevaring og innovasjon kan styrke hverandre, sier statsråd Sanner.

15 pilotprosjekter landet rundt har vist hvordan verneområder og andre verdifulle naturområder kan være en ressurs i utvikling av lokalsamfunnene og bidra til verdiskaping og arbeidsplasser. Programmet har bidratt til nytenkning og nye samhandlingsformer.
 - Kunnskap og oppslutning om å ta vare på naturen har også økt, dette er gode erfaringer vi tar med i det videre samarbeidet, sier Sundtoft.

Evalueringen viser at bred verdiskaping der man ser næringsutvikling i sammenheng med sosial, kulturell og miljømessig utvikling, er viktig. God lokal kunnskap om naturverdiene, evne til å formidle historier, lokalt eierskap og forankring står sentralt. Samarbeid mellom frivillige, private, næringslivet og det offentlige er nødvendig. Flere av prosjektene har dempet konflikter ved hjelp av samarbeid og kunnskapsdeling. 

- Prosjektarbeidet har bidratt til mer attraktive lokalsamfunn, både for lokalbefolkning og for tilreisende, sier Sanner.

Langsiktig arbeid gir uttelling. Pilotprosjektene som bygger videre på tidligere satsinger, har oppnådd størst økonomisk verdiskaping.

- Målet er å berike opplevelsen, styrke vernet av vår natur og øke næringens konkurransekraft. Vi tar derfor erfaringene fra verdiskapingsprogrammet med i arbeidet med å utvikle merkevare-, kommunikasjons- og besøksstrategier for nasjonalparkene. Dette arbeidet blir ferdig våren 2015, forteller Sundtoft.

Fakta: Naturarven som verdiskaper

Miljødirektoratet har hatt ansvaret for ledelsen i programperioden 2009- 2013. Totalt er det bevilget 110 millioner kroner til arbeidet gjennom et spleiselag mellom Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Det var krav om 50 prosent egenfinansiering fra aktørene som deltok. Andre finansieringskilder har vært kommuner, fylkeskommuner og Innovasjon Norge.

Miljødirektoratets vil videreføre støtten til verdiskaping basert på naturarven gjennom nye prosjektmidler som blir kunngjort på direktoratets hjemmeside i januar neste år.

Til toppen