Nordisk ministermøte om transport

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

De nordiske transportministrene hadde mandag 21. mars et digitalt møte, ledet av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Deltakere var Tomas Eneroth fra Sverige, Timo Harakka fra Finland, Trine Bramsen fra Danmark og Sigurður Ingi Jóhannsson fra Island.

Innledningsvis tok Nygård opp situasjonen i Ukraina. Alle ministrene fordømte Russlands invasjon og uttrykte sin støtte til det ukrainske folket. Nygård informerte at Norge følger EUs sanksjonsregime og at vi er klare til å ta imot flyktninger.

Ministrene drøftet videre hvordan luftfarten ble rammet av pandemien og hvilke lærdommer man har med de tiltakene som ble iverksatt for å sikre et godt transporttilbud. Alle var enige om at luftfarten er av stor betydning i de nordiske landene og at man må legge til rette for en sunn konkurranse og et godt rutetilbud. I det videre arbeidet må man samtidig bidra til å redusere miljøulempene fra luftfarten.

Videre ble spørsmålet om sosiale forhold i transportsektoren tatt opp. Alle ministrene delte bekymringen om sosial dumping og press på lønns- og arbeidsforhold i ulike deler av transportsektoren. De drøftet bl.a. tiltak for likestilling og var opptatt av et nært samarbeid med partene i arbeidslivet. Nygård viste til arbeidet med handlingsplan mot sosial dumping i Norge og var opptatt av å videreutvikle det nordiske samarbeidet om dette.

Et viktig punkt var om EUs direktivforslag om alternative drivstoffer. Norge foreslo å lage en felle nordisk uttalelse, som blant annet skal uttrykke en støtte til ambisjonene om å rulle ut og standardisere infrastruktur som fremmer null-utslippsløsninger for transportsektoren, understreker betydningen av gode og brukervennlig betalingsløsninger for lading og som viser til behovet for en ladeinfrastruktur tilpasset de nordiske landene med tanke på områder med store avstander og lavere befolkningstetthet. Dette fikk bred støtte.

Siste punkt dreide seg om å videreutvikle samarbeidet om styring av det nordiske luftrommet, noe som også fikk støtte fra samtlige. Norge skal ta initiativet til en arbeidsgruppe som skal utvikle samarbeid og systemer for styring av luftrommet over de nordiske landene. Målet er å redusere utslipp og søke kostnadseffektive, felles løsninger.

- Å møte nordiske kolleger er alltid nyttig og hyggelig, sier samferdselsministeren. De nordiske landene deler mange utfordringer, og det var enighet om å følge opp mange spørsmål videre. - Jeg opplevde bred støtte for våre samarbeidsinitiativer, sa Nygård. Det legges opp til flere felles møter mellom de nordiske transportministrene gjennom 2022. Norge har formannskap i Nordisk ministerråd i år.