Samarbeider med Portugal om klima og helse

Klima- og helseutfordringer er prioritert i den nye runden med EØS-midler til Portugal. Støtten er på om lag 440 millioner kroner for perioden 2009-14. –Samarbeidet mellom Norge og Portugal kommer til å få et løft gjennom den nye runden med EØS-midler, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Avtalen om bruken av EØS-midlene ble undertegnet i Lisboa onsdag. Flere norske offentlige institusjoner er engasjert i utviklingen av programmene.

Folkehelseinstituttet skal samarbeide med det portugisiske helsedepartementet. Helseforskjeller knyttet til inntekt og levestandard er en utfordring. EØS-midlene skal bidra til å utjevne disse forskjellene. I tillegg skal bidraget støtte opp om Portugals innsats for å bedre de nasjonale helsesystemene. Om lag 75 millioner kroner er satt av til ulike tiltak innen helsesektoren. 

Tilpasning til klimaendringer er et annet satsingsområde for EØS-midlene i Portugal. Det er viktig å ta hensyn til klimaendringer i samfunnsplanleggingen. Dette krever samarbeid mellom mange ulike sektorer og forvaltningsnivåer. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal samarbeide med portugisiske myndigheter på dette området. 

I tillegg skal EØS-midlene bidra til å styrke miljøovervåkningen av Portugals kyst- og havområder. Statens kartverk kommer til å delta i et prosjekt under dette programmet. En del av støtten skal også brukes til å øke produksjonen av fornybar energi. Totalt er det satt av om lag 200 millioner kroner av EØS-midlene på miljøtiltak. 

EØS-midlene skal også støtte tiltak for likestilling og bevaring av viktig europeisk kulturarv. Norsk kulturråd skal bidra til å fremme kulturelt mangfold og utveksling mellom norske og portugisiske kunstnere. 

Støtten til det sivile samfunn mer enn fordobles fra forrige periode. I alt er det satt av rundt 40 millioner kroner til frivillige organisasjoner i Portugal. 

Med dagens signering er det underskrevet avtaler med alle 15 mottakerland om fordeling av EØS-midler for perioden 2009-14. Totalt er det satt av rundt 14 milliarder kroner. Norges andel er 97 prosent, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.  EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i EØS. Støtten skal også styrke samarbeidet og kontakten mellom Norge og mottakerlandene.

Se også: Faktaark om EØS-midlene i Portugal 2009-14 (pdf)

 

 

Til toppen