Norge leder an i å tilby kommersiell CO2-lagring

Regjeringen fører en aktiv politikk for å tilrettelegge for samfunnsøkonomisk lønnsom lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel. Politikken åpner for at store utslippskilder kan betale for permanent lagring i stedet for å slippe ut CO2 til atmosfæren, og spiller dermed en avgjørende rolle for å muliggjøre store utslippsreduksjoner i Europa.

Det er beregnet at norsk sokkel har en teoretisk lagringskapasitet på 80 milliarder tonn CO2. Det tilsvarer rundt 1600 år med norske CO2-utslipp på dagens nivå. Norge fortsetter nå den langsiktige satsingen på CO2-håndtering som et viktig tiltak for å nå målene i Parisavtalen og ser stor interesse for å lagre CO2 på norsk sokkel.

– Norge er langt fremme i arbeidet med å tilrettelegge for kommersiell CO2-lagring. Når vi nå legger til rette for flere lagringstillatelser styrker vi vår rolle som en pådriver for klimavennlige initiativer både nasjonalt og internasjonalt, samtidig som vi skaper nye muligheter for vekst og sysselsetting i Norge, sier energiminister Terje Aasland.

Departementet legger til rette for en rask og effektiv tildeling av lagringstillatelser der aktører som ønsker en tillatelse kan søke så fort de mener de har arbeidet frem et tilstrekkelig godt søknadsgrunnlag. Innkomne søknader vurderes fortløpende. Er søknadene gode nok utlyses det området staten vurderer som aktuelt å kunne tildele med en passende søknadsfrist. 

Basert på en slik prosess utlyste departementet to områder i Nordsjøen 6. mars 2024.

Ved søknadsfristens utløp 24. april hadde departementet mottatt søknader fra 8 selskaper.

Departementet vil nå behandle de innkomne søknadene og tar sikte på tildeling av letetillatelser i 2. halvår 2024.

 

Selskaper som har søkt:

Aker BP ASA

Equinor Low Carbon Solution AS

Lime Petroleum AS

Northern Lights JV DA

OMV (Norge) AS

PGNiG Upstream Norway AS

Vår Energi ASA

Wintershall Dea Norge AS

 

Bakgrunn

Virksomhet rettet mot undersøkelse og leting etter undersjøiske reservoarer for lagring av CO2, samt utnyttelse, transport og lagring av CO2 i slike reservoarer på norsk kontinentalsokkel er regulert i lagringsforskriften (forskrift 5. desember 2014 nr. 1517).

Alle som skal drive slik lagringsvirksomhet trenger en tillatelse etter forskriften. I tillegg har Havindustritilsynet den 20. februar 2020 fastsatt forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø ved transport og lagring av CO2 på kontinentalsokkelen (CO2-sikkerhetsforskriften).

Norske myndigheter vil legge til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom lagring av CO2 på norsk sokkel. Selskaper som har den nødvendige kompetansen og som har konkrete, industrielle planer som medfører et lagringsbehov på kommersielt grunnlag kan søke Energidepartementet om en tillatelse tilpasset virksomhetens behov. Staten vil føre en forutsigbar, effektiv og fleksibel prosess for å gi industrielle aktører tilgang til aktuelle lagringsmuligheter. Områder som er aktuelle for tildeling vil bli utlyst blant annet for å sikre konkurranse.

I tråd med lagringsforskriften forventer departementet normalt å tildele en letetillatelse forut for tildeling av en utnyttelsestillatelse i et aktuelt område. Letetillatelser kan tildeles til ett eller flere kompetente selskaper. Dersom en tillatelse tildeles flere selskaper, vil departementet som hovedregel utpeke ett av selskapene som operatør.

Tildeling av letetillatelser vil normalt gjøres med et arbeidsprogram med én forpliktende fase og påfølgende betingede faser med beslutningspunkter for videreføring eller tilbakelevering av arealet til staten. Tilbakelevering gjør at andre interessenter med lagringsbehov kan søke tildeling av området. Arbeidsprogrammet vil normalt avsluttes med et krav om at selskapene tar en investeringsbeslutning om realisering av CO2-lager, og at de deretter innleverer plan for utbygging og drift (PUD) for lagringslokaliteten eller de tilbakeleverer området for letetillatelsen.