Norge var vertskap for konferanse om skogsamarbeid i Barents-regionen

Som del av det norske formannskapet for Barentsrådet, var Norge vertskap for Barents Forest Forum 2021 som ble avholdt digitalt 20. og 21 oktober. Konferansen ble avholdt i samarbeid med Västerbotten i Sverige, som har formannskapet i Barents regionråd.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt ønsket velkommen til konferansen og vektla den lange historien samarbeidet om skog og handel med tømmer har mellom landene i Barentsregionen. Hun pekte videre på viktigheten av dagens utviklingsarbeid for å finne nye måter å bruke tre og treprodukter på.

Kunnskapsoverføring

Konferansen markerte avslutningen av det norske formannskapet i arbeidsgruppen for skogsektoren under Barentssamarbeidet, Working Group on Barents Forest Sector. Formålet med arbeidsgruppen er å fremme bærekraftig forvaltning og utnyttelse av skogressursene og økosystemtjenester fra skogen i Barentsregionen, og å fremme et balansert og helhetig syn på skog og produktene og tjenestene skogen bidrar med. Arbeidsgruppen fremmer kunnskapsoverføring, deling av forskningsresultater og god praksis innenfor feltet, og har deltagere fra Russland, Finland, Sverige og Norge.

Skog.
Konferansen markerte avslutningen av det norske formannskapet i arbeidsgruppen for skogsektoren under Barentssamarbeidet. Foto: Torbjørn Tandberg

Skogens rolle i en sirkulær bioøkonomi

Konferansen ble ledet av Landbruks- og matdepartementet. Hovedtemaene for konferansens første dag var skogens rolle i en sirkulær bioøkonomi i Barentsregionen. Neste dag var temaet klimaendringer, naturlige forstyrrelser i skog og tilpasningsstrategier for skogbruket i regionen.

Mer informasjon om Working Group on Barents Forest Sector finnes på Barentssamarbeidets nettsider - Barents Forest Sector (WGBFS) - Beac (barentscooperation.org). Opptak av konferansen vil også bli tilgjengelig på nettsiden.