Norges Luftsportforbund blir luftfartsmyndighet på seilfly- og ballongområdet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Norges Luftsportforbund har gjennom mange år opparbeidet seg kompetanse på luftsportsaktivitet. I forbindelse med oppgradering av regelverk har vi derfor bestemt at Norges Luftsportforbund (NLF) skal være luftfartsmyndighet på seilfly- og ballongområdet fra 1. januar 2016, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Fly over islagt vann

Endringen betyr at NLF får utstede sertifikater til utøvere av seilfly- og ballongaktivitet. NLF skal også utføre adgangskontroll og drive tilsyn med relevante utdanningsinstitusjoner. -Dette er i tråd med regjeringens politikk om å forenkle og effektivisere forvaltningen. Luftfartstilsynet får ikke nye oppgaver og vi kan utnytte den kompetansen Norges Luftsportsforbund har i dag, sier Solvik-Olsen.

Nytt EU/EØS-regelverk – bakgrunn for endringer

Bakgrunn for endringene er et nytt EU/EØS-regelverk, som vil tre i kraft i Norge, 1. juli 2016. Regelverket innebærer at en nasjonal luftfartsmyndighet skal utstede sertifikater til utøvere av seilfly- og ballongaktivitet.

- Norges Luftsportforbund ivaretar allerede dagens nasjonale regelverk, som krever at utøvere av denne typen luftsport skal ha gjennomgått opplæring og ha dokumentasjon som bekrefter dette. Norges Luftsportforbund har opparbeidet seg god kompetanse gjennom den aktiviteten de har hatt i flere år. Det er derfor naturlig at de viderefører denne gjennom å få myndighet til å utstede de nye sertifikatene, sier samferdselsministeren.

For å få en glidende overgang fra gammelt til nytt regelverk, vil dagens nasjonale bestemmelser på seilfly- og ballongområdet gjelde frem til 8. april 2018.

Luftfartsmyndighet på linje med Luftfartstilsynet

NLF blir luftfartsmyndighet på linje med Luftfartstilsynet, men med et begrenset ansvarsområde. Samferdselsdepartementet vil bli klageinstans for de vedtak som NLF fatter.

Det er i dag rundt 500 aktive seilflyutøvere og ti ballongutøvere i Norge.

Foto: Arild Solbakken