Norske kornsorter

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Korn er sammen med potet de viktigste matplantene som dyrkes i Norge, og et stort mangfold av sorter og landraser har vært benyttet i norsk landbruk. Korn er gamle kulturvekster som har vært dyrket i Norge i minst 3000 år. De viktigste kornslagene som dyrkes i Norge er hvete, bygg, havre og rug.

Det geografiske opphavet til våre fire kornarter hvete, bygg, rug og havre ligger i Midtøsten, og her finnes artenes ville slektninger i naturen fortsatt.

Kornforedling i Norge

De siste hundreårene har moderne planteforedling frambragt mange nye kornsorter med nye egenskaper, for eksempel når det gjelder avling, kvalitet, resistens mot sykdommer eller tilpasning til moderne driftsformer. I dag driver vårt norske foredlingsselskap Graminor foredling på hvete, bygg og havre.

I tidligere tider tok bøndene såkorn fra sin egen avling og på den måten ble sortene bevart. Denne praksisen pågikk opp til siste halvdel av forrige århundre, men etterhvert som såkorn i større grad ble kjøpt nytt hvert år eller med korte mellomrom forsvant flere av de gamle sortene. Levetiden til en kornsort i markedet er blitt stadig kortere fordi nye og bedre sorter som lanseres fortrenger de gamle.

Verdifulle gener

For at ikke de gamle sortene, som også kan ha verdifulle egenskaper, ikke skal bli borte blir de bevart i den nordiske genbanken som er lokalisert ved Nordisk genressurssenter (NordGen). De gamle landrasene og sortene som det har vært mulig å få tak i finnes nå lagret der. NordGens samling er tilgjengelig for planteforedlere for å utvikle nye sorter. Norsk Bruksgenbank SA har som mål å oppformere og tilgjengeliggjøre eldre plantemateriale for praktisk dyrking og forskning.

– I en tid der minst 811 millioner mennesker ikke vet om de vil få den maten de trenger hver dag, kan ikke frøbankenes betydning undervurderes. Å sikre at lokale såfrø blir både bevart og brukt, er avgjørende for å lokal matproduksjon. For å sikre økt matproduksjon i Norge trenger vi nye klimatilpassede plantesorter og planter som kan bidra til en mer klimavennlig produksjon, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Norsk genressurssenter er etablert av Landbruks- og matdepartementet som en enhet ved NIBIO. Senteret koordinerer kompetanse og aktiviteter innen bevaring og bruk av nasjonale genetiske ressurser og har til oppgave å overvåke status og medvirke til en effektiv forvaltning av genressursene i husdyr, nytteplanter og skogtrær.

Sikrer verdens sortsmangfold

I 2023 markeres det at Svalbard globale frøhvelv har vært i drift i 15 år. Frøhvelvet er det største sikkerhetsreservelageret for verdens sortsmangfold med mer enn 1,2 million frø lagret i frøhallene 130 meter inn i fjellsiden. Frøhvelvet ligger 78 grader nord for ekvator, og tilbyr genbanker vederlagsfritt optimale lagringsforhold for sikkerhetsduplikater. Frøhvelvet er etablert og eid av Norge, og drives i et samarbeid mellom Landbruks- og matdepartementet, Nordisk Genressurssenter (NordGen) og den internasjonale organisasjonen Crop Trust.