Engvekster

Om lag 20 arter gras og belgvekster har stor betydning for fôrproduksjon i dag, og de fleste av disse finnes i norsk flora. Artene finnes i mange naturtyper og klimaområder, og den genetiske variasjonen er stor. Timotei er vår viktigste fôrplante, og fremdeles er den gamle landsorten Grindstad den mest brukte sorten i Sør-Norge.

Egenskaper hentet fra planter som er funnet i vår ville eller kulturpåvirkede flora er mye brukt i foredling av nye sorter av engvekster til norsk og nordlig landbruk. Norge har et særlig ansvar for å ta vare på det genetiske mangfoldet i engvekstene.

– Genetisk variasjon av gras- og kløverarter som brukes til fôr er kanskje vår floras mest verdifulle genressurser. Derfor er det høyt prioritert å ta vare på disse. For å sikre økt matproduksjon i Norge trenger vi nye plantesorter og planter som kan bidra til en mer klimavennlig produksjon, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Sortsutvikling er en lang prosess. Det tar mellom 10 og 15 år å lage nye sorter innen de fleste arter. Engvekster tar enda lengre tid. Det kan ta opptil 27 år fra første kryssing til en ny engvekstsort er tilgjengelig på markedet.

Norsk genressurssenter er etablert av Landbruks- og matdepartementet som en enhet ved NIBIO. Senteret koordinerer kompetanse og aktiviteter innen bevaring og bruk av nasjonale genetiske ressurser og har til oppgave å overvåke status og medvirke til en effektiv forvaltning av genressursene i husdyr, nytteplanter og skogtrær.

Sikrer verdens sortsmangfold

I 2023 markeres det at Svalbard globale frøhvelv har vært i drift i 15 år. Frøhvelvet er det største sikkerhetsreservelageret for verdens sortsmangfold med mer enn 1,2 million frø lagret i frøhallene 130 meter inn i fjellsiden. Frøhvelvet ligger 78 grader nord for ekvator, og tilbyr genbanker vederlagsfritt optimale lagringsforhold for sikkerhetsduplikater. Frøhvelvet er etablert og eid av Norge, og drives i et samarbeid mellom Landbruks- og matdepartementet, Nordisk Genressurssenter (NordGen) og den internasjonale organisasjonen Crop Trust.