Ny avgjørelse om erstatning i offentlige anskaffelser

EFTA-domstolen har kommet med en ny avgjørelse om vilkårene for å kreve erstatning i offentlige anskaffelser.

Frostating lagmannsrett ba i desember i fjor EFTA-domstolen om en rådgivende uttalelse. Spørsmålene for EFTA-domstolen gjaldt vilkårene for erstatning i offentlige anskaffelser. Bakgrunnen for forespørselen er en pågående rettssak mellom Fosen-Linjen AS og AtB AS knyttet til en anbudskonkurranse for fergetjenester.

I avgjørelsen uttaler EFTA-domstolen seg både om vilkår for ansvarsgrunnlag og kravet til årsakssammenheng.

Når det gjelder ansvarsgrunnlaget, viser domstolen til praksis fra EU-domstolen. Domstolen konkluderer med at tilkjenning av erstatning ikke er betinget av at det foreligger skyld eller en vesentlig feil hos oppdragsgiver. Tidligere har norsk Høyesterett kommet til at det må være et visst rom for oppdragsgiver til å gjøre feil ved vurdering av tilbud, uten at dette nødvendigvis fører til ansvar. Uttalelsen fra Høyesterett gjelder adgangen til å kreve erstatning for fortjenestetap.

Vedrørende kravet til årsakssammenheng, uttaler domstolen at de nasjonale reglene må være i tråd med det EU/EØS-rettslige effektivitetsprinsippet.

Det er nå opp til Frostating lagmannsrett å vurdere hvordan uttalelsene fra EFTA-domstolen skal forstås. Det er ikke kjent når dom i saken vil foreligge.

Den prejudisielle avgjørelsen kan leses i helhet på EFTA-domstolens hjemmesider.

 

Til toppen